بانک سوالات علوم دینی صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 150

1 : حدیث"اتق الله حیثما کنت و اتبع السیئه الحسنه تمحها و خالق الناس بخلق حسن" توسط کی روایت شده است؟

1- ابوذرغفاری

2- انس «رض»

3- ابوهریره «رض»

4- ابوحنیفه


2 : بعد از ارتکاب گناه وضو کردن سپس ...... رکعت نماز خواندن و از خدای تعالی مغفرت خواستن از جمله کار های است که سبب امحای بدی ها می گردد.

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


3 : در حدیث "مایصب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم و لاحزن...."معنی دقیق «هم» را اشاره دارید؟

1- مریضی

2- افسرده گی

3- تکلیف

4- اندوه


4 : در مورد حوض به چی تعداد احادیث روایت شده است؟

1- پنجصد

2- کمتر از پنجصد

3- بیشتر از پنجصد

4- هیچکدام


5 : طبق حدیث رسول اکرم «ص» مسافت حوض به چی مقدار است؟

1- عمان الی مدینه

2- عمان الی ایله

3- بیت المقدس الی مکه

4- هیچکدام


6 : حکم ایمان داشتن به حوض رسول اکرم «ص» چیست؟

1- فرض

2- لازم و ضروری

3- سنت

4- واجب


7 : حدیث " لیردن علی ناس من اصحابی الحوض حتی عرفتهم اختلجوا دونی...." توسط کی روایت شده است؟

1- انس «رض»

2- ابو هریره

3- ابو حنیفه

4- امام رازی


8 : حدیث " انی علی الحوض حتی انظر من یرد علی منکم و سیوخذ اناس دونی فاقول...." توسط کی روایت شده است؟

1- امام طحاوی

2- جابر بن سمره

3- انس «رض»

4- هیچکدام


9 : صراط در لغت به معنی چیست؟

1- راه کلان

2- پل

3- جاده

4- هیچکدام


10 : عبور از ما صراط ارتباط مستقیم با .......انسان دارد.

1- تقوا

2- ایمان

3- عمل

4- نیت


11 : آیت " و آن منکم الا واردها" دلیل اثبات به کدام یک از موضوعات ذیل است؟

1- حوض

2- جنت

3- دوزخ

4- صراط


12 : صراط در قرآن کریم به کدام شکل بیان شده است؟

1- اجمالی

2- تفضیلی

3- حقیقی

4- غیرحقیقی


13 : جنت به کدام معنی می باشد؟

1- باغ فراغ

2- راه کلان

3- جنگل

4- خانه وسیع


14 : آیت " سابقوا الی مغفره من ربکم وجنه عرضها کعرض السماء و الارض اعدت للذین آمنوا باالله و رسله " دلیل اثبات بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟

1- حوض

2- جنت

3- دوزخ

4- صراط


15 : جهنم به معنی چی است؟

1- کنده

2- گودال

3- آتش

4- 1 و 2 درست است


16 : خداوند متعال جهنم را برای چی کسانی آفریده است؟

1- کافران

2- مسلمانان

3- مسلمانان گنهکار

4- 1 و 3 درست است


17 : آیت "واتقوا النار التی اعدت للکافرین" دلیل اثبات بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟

1- حوض

2- جنت

3- دوزخ

4- صراط


18 : در آیت " وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا" کلمه زمرا به چی معنی می باشد؟

1- دسته دسته

2- کافران

3- بردن

4- آنانیکه


19 : ایمان داشتن به دوزخ چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


20 : شرک در لغت چی را گویند؟

1- حصه

2- قسمت

3- مساوات

4- 1 و 2 درست است