بانک سوالات علوم دینی صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 150

21 : شرک به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


22 : بدون اسباب کسی را عالم به امور غیب دانستن از جمله کدام نوع شرک است؟

1- شرک در صفات

2- شرک در ذات

3- شرک در تصرفات

4- شرک در عبادت


23 : کسی دیگر را بدون اسباب متصرف و کارساز و برآورنده حاجت دانسته و یا مشگل گشا قبول کردند کدام نوع شرک است؟

1- شرک در صفات

2- شرک در ذات

3- شرک در تصرفات

4- شرک در عبادت


24 : شرک اکبر به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


25 : شرک در .....به شرکی گفته می شود که مرتکب آن حرام بودن و حلال بودن را بر خالف حکم دین الله تعالی از سوی مخلوق بپذیرد و قلبا به آن باور داشته باشد.

1- محبت

2- دعا

3- قصدونیت

4- طاعت


26 : آیت " اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون" در مورد کدام قوم می باشد؟

1- یهود

2- قریش

3- لوط

4- نصارا


27 : شرک اصغر به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


28 : در حدیث "من علق تمیمه فقد اشرک" معنی دقیق «تمیمه» چیست؟

1- بیماری

2- شرک

3- تعویذ

4- هیچکدام


29 : منظور از شرک اصغر طبق حدیث رسول اکرم «ص» چیست؟

1- سوگند خوردن

2- استفاده از تعویذ

3- ریا

4- هیچکدام


30 : کفر در لغت چی را گویند؟

1- پنهان کردن

2- حصه

3- باغ فراغ

4- گودال


31 : کفر یعنی تصدیق نکردن پیامبر «ص»در چیزی که آمدن آن حضرت با آن ضروری دانسته شده است" تعریف کفر از دیدگاه کدام فرد می باشد؟

1- امام طحاوی

2- امام بخاری

3- امام رازی

4- علی «رض»


32 : کفر به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 5

4- 4


33 : کفر اکبر به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


34 : نفاق به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


35 : به کدام نوع نفاق کفر اکبر نیز گفته می شود؟

1- عقیدتی

2- عملی

3- آشکارا

4- مخفی


36 : نفاق عقیدتی چند قسم است؟

1- 9

2- 10

3- 6

4- 3


37 : کفر اصغر به چند نوع است؟

1- 3

2- 5

3- 7

4- انواع زیاد دارد


38 : بدعت به کدام مفهوم است؟

1- نو پیدا

2- نوآوری

3- چیز نو

4- همه درست است


39 : ایجاد بدعت در عقیده ......است.

1- مکروه

2- حرام

3- مباح

4- فرض


40 : صحابه به معنی چیست؟

1- دوست

2- همراه

3- 1 و 2 درست است

4- هیچکدام