بانک سوالات علوم دینی صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 150

41 : کدام یک از جوابات ذیل نام دیگر جهنم است؟

1- سعیرا

2- سقرا

3- وسیق

4- 3 غلط است


42 : در آیت "فاما من اوتی کتابه بیمینه" واژه «بیمینه» چی معنی دارد؟

1- دست راست

2- دست چپ

3- اعمال نامه

4- هیچکدام


43 : ریا چی نوع شرک است؟

1- اکبر

2- اصغر

3- خفی

4- 2 و 3 درست است


44 : حضرت محمد «ص» کدام کلمه ها را فرموده است که بر زبان خفیف و در ترازوی اعمال سنگین و به نزد الله تعالی محبوب اند؟

1- الاله لا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

2- استغفرهللا العظیم

3- سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم

4- همه درست است


45 : حدیث صحیح دارای چند شرط است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


46 : حدیث حسن دارای چند شرط است؟

1- 4

2- 3

3- 2

4- 5


47 : عمل به حدیث حدیث صحیح و حسن چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


48 : حدیث "احترسوا من الناس بسوء الظن" مثال از کدام نوع حدیث می باشد؟

1- صحیح

2- حسن

3- موضوع

4- ضعیف


49 : حدیث موضوع را از چند طریق می توانیم شناسایی کنیم؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


50 : حدیث " الفقر فخری وبه افتخر" از جمله کدام نوع حدیث است؟

1- صحیح

2- حسن

3- موضوع

4- ضعیف


51 : کتابهای حدیث به اعتبار ترتیب به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


52 : آن دسته از کتاب های حدیث که همه ابواب اش مربوط به علم و دین باشد به کدام نام یاد می گردد؟

1- جوامع

2- سنن

3- مسند

4- هیچکدام


53 : کتاب السنه از کیست؟

1- امام بخاری

2- امام احمد

3- امام طبرانی

4- ابو داوود طیالسی


54 : معنای درست «یقاتل» در آیت «ومن یقاتل في سبیل الله فیقتل أو یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیما» چیست:

1- پیکار نماید

2- پیروز شود

3- کشید آنها را

4- کشته شود


55 : یکی از گزینه های زیر کفر اکبر است:

1- کفر خاص

2- کفر انکار

3- کفر ریایی

4- کفر عام


56 : از مسؤلیت های مسلمانان در برابر قرآن، یکی هم این است:

1- آرستن آن

2- در جای بلند نهادن آن

3- تطبیق احکام و تعلیمات آن

4- وش نمودن آن


57 : ترجمه درست «یدعو» در آیت «و اما من اوتی کتابه ور اء ظهره فسوف یدعو ثبورا» عبارت اسـت از:

1- می طلبد

2- لازم است که بطلبد

3- طلب هلاکت درست نیست

4- طلب باید کند


58 : کتاب السنه امام احمد در مورد .....می باشد.

1- آداب

2- عقیده

3- علم

4- دین


59 : کتاب های «المعجم الکبیر» و «المعجم الصغیر» از کیست؟

1- امام احمد

2- امام رازی

3- امام طبرانی

4- امام بخاری


60 : مصنف کتاب صحیح البخاری کیست؟

1- بوالحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری

2- سلیمان بن اشعث سجستاتی

3- ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی

4- محمد بن اسماعیل