بانک سوالات علوم دینی صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 150

61 : معتبرترین کتاب بعد قرآن کریم کدام کتاب حدیث است؟

1- صحیح المسلم

2- صحیح البخاری

3- سنن ابوداوود

4- سنن نسائی


62 : تعداد احادیث تکراری صحیح البخاری را اشاره دارید؟

1- 7397

2- 2761

3- 7768

4- 3033


63 : 2761 تعداد احادیث بدون تکرار کدام کتاب حدیث است؟

1- صحیح المسلم

2- صحیح البخاری

3- سنن ابوداوود

4- سنن نسائی


64 : فتح الباری نوشته کیست؟

1- بدرالدین عینی

2- قاضی عیاض

3- امام قرطبی

4- ابن حجر عسقلانی


65 : ......... نوشته بدرالدین عینی است؟

1- الاکمال

2- مفهم

3- عمده القاری

4- فتح الباری


66 : در کدام کتاب حدیث تمام احادیث بصورت متصل السند جمع آوری شده است؟

1- صحیح البخاری

2- سنن ابوداوود

3- مسند امام احمد

4- جامع ترمذی


67 : مشهور ترین شروع کتاب صحیح البخاری کدام یک از گزینه های ذیل است؟

1- الاکمال

2- مفهم

3- منهاج

4- فتح الباری


68 : نویستده کتاب صحیح المسلم کیست؟

1- ابوالحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری

2- ابو عیسی محمد بن عیسی ترمذی

3- عبالرحمن احمد بن شعیب نسائی

4- مالک بن انس


69 : ابوالحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری در کدام سال وفات نمود؟

1- 205

2- 261

3- 275

4- 209


70 : تعداد احادیث تکراری کتاب صحیح المسلم چقدر است؟

1- 3033

2- 7397

3- 7748

4- 2761


71 : تعداد احادیث بدون تکرار کتاب صحیح المسلم را اشاره دارید؟

1- 3033

2- 7854

3- 7748

4- 2661


72 : منهاج نوشته کیست؟

1- قاضی عیاض

2- قرطبی

3- نووی

4- بدرالدین عینی


73 : الکمال نوشته کیست؟

1- قاضی عیاض

2- قرطبی

3- نووی

4- بدرالدین عینی


74 : «مفهم» نوشته کیست؟

1- نووی

2- بدرالدین عینی

3- قاضی عیاض

4- قرطبی


75 : مشهورترین شرح کتاب صحیح المسلم کدام یک از گزینه های ذیل است؟

1- الاکمال

2- مفهم

3- منهاج

4- همه درست است


76 : امام مسلم شاگرد کیست؟

1- امام احمد

2- امام بخاری

3- امام رازی

4- امام طبرانی


77 : شرح مشهور سنن ابو داوود نوشته کیست؟

1- امام خطابی

2- ابن العربی

3- علامه مبارکپوری

4- هیچکدام


78 : تعداد احادیث سنن ابو داوود چی مقدار است؟

1- 3956

2- 5761

3- 5274

4- 7748


79 : ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی در کدام سال وفات نمود؟

1- 275

2- 209

3- 303

4- 179


80 : تمام احادیث کتاب جامع ترمذی به چی تعداد است؟

1- 3956

2- 5761

3- 5275

4- 7748