بانک سوالات علوم دینی صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 150

81 : عارضه الاحوذی نوشته کیست؟

1- امام خطابی

2- ابن العربی

3- علامه مبارکپوری

4- هیچکدام


82 : تحفه الاحوذی نوشته کیست؟

1- امام خطابی

2- ابن العربی

3- علامه مبارکپوری

4- هیچکدام


83 : تعداد مجموعی احادیث سنن نسائی به چی تعداد است؟

1- 5761

2- 3956

3- 5274

4- 7748


84 : ابوعبدالله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی در کدام سال وفات نمود؟

1- 275

2- 209

3- 273

4- 261


85 : تعداد احادیث بدون تکرار سنن ابن ماجه به چی تعداد است؟

1- 4341

2- 1339

3- 5761

4- 3956


86 : تعداد احادیث مجموعی سنن ابن ماجه به چی تعداد است؟

1- 4341

2- 1339

3- 5761

4- 3956


87 : امام مالک در میان چهار امام درجه چندم را دارا می باشد؟

1- اول

2- دوم

3- سوم

4- چهارم


88 : زمانی که در تعداد احادیث عدد صدها هزار ذکر گردد مراد از آن تعداد حدیث به اعتبار ........می باشد.(پاورقی کتاب)

1- سند

2- باب

3- مرتبه

4- هیچکدام


89 : عبدالله بن عمر در کدام سال بعثت تولد شد؟

1- ۲

2- 3

3- 4

4- 5


90 : عبدالله بن عمر به عمر چند سالگی وفات نموده است؟

1- 88

2- 36

3- 78

4- 87


91 : ابوهریره در کدام تولد شد؟

1- 602 میلادی

2- 21 قبل از هجرت

3- 1 و 2 درست است

4- 78 میلادی


92 : ابوهریره در کدام سال اسلام آورد؟

1- سال دوم هجری

2- سال وقوع غزوه خیبر

3- سال هشتم هجری

4- سال ششم بعثت


93 : ابوهریره در دوران خلافت کدام خلیفه والی بحرین مقرر شدند؟

1- ابوبکر(رض)

2- عثمان(رض)

3- علی(رض)

4- عمر(رض)


94 : ابوهریره در کدام سال هجری وفات نمود؟

1- 32

2- 78

3- 58

4- 36


95 : ابوهریره به سن چند سالگی وفات نمود؟

1- 78

2- 67

3- 90

4- 56


96 : اسلام فرار از دشمن را از میدان معرکه .......گردانیده است؟

1- حرام

2- مکروه

3- مباح

4- مستحب


97 : کدام یک از راویان ذیل در میان صحابه کرام به صاحب سر رسول (ص) یاد می گردد؟

1- ابوهریره

2- عبدالله بن عمر

3- حذیفه

4- ربیع


98 : کدام خلیفه در جنازه ای که حذیفه حضور نمی داشت اشتراک نمی ورزید؟

1- ابوبکر(رض)

2- عمر(رض)

3- عثمان(رض)

4- علی (رض)


99 : کدام راوی جمع آوری قران کریم را به حضرت عثمان (رض) پیشنهاد نمود؟

1- حذیفه

2- مالک

3- عبدالله بن مسعود

4- هیچکدام


100 : حذیفه بن الیمان عیسی در کدام سال هجری وفات نمود؟

1- 179

2- 70

3- 32

4- 36