بانک سوالات علوم دینی صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 150

101 : حدیث اقتصاد در مصرف را کی روایت نموده است؟

1- عبدالله بن مسعود

2- حذیفه

3- ربیع

4- عبدالله بن عمر


102 : مطابق رسول اکرم (ص) نصف زنده گی :

1- میانه روی

2- محبت با مردم

3- سوال خوب

4- هیچکدام


103 : امام مالک در کدام سال هجری به دنیا آمده است؟

1- 93

2- 78

3- 79

4- 36


104 : امام مالک در کشور به دنیا آمده است؟

1- مدینه

2- مکه

3- عراق

4- فلسطین


105 : کتاب رد علی القدریه نوشته کیست؟

1- امام رازی

2- امام طبرانی

3- امام نووی

4- امام مالک


106 : کدام یک از کتاب های از جمله کتاب های امام مالک می باشد؟

1- الوعظ

2- النجوم

3- المسائل

4- همه درست است


107 : امام مالک در کدام سال وفات نمود؟

1- 56

2- 180

3- 179

4- 166


108 : ربیع دختر معوذ از کدام قبیله می باشد؟

1- بنی سعد

2- اوس

3- خزرج

4- بنی نجار


109 : ربیع دختر معوذ به چی تعداد حدیث را از رسول اکرم (ص) روایت نموده اند؟

1- 1200

2- 2210

3- 5374

4- 21


110 : ربیع دختر معوذ در کدام سال وفات نمود؟

1- 70

2- 32

3- 36

4- 78


111 : کدام یک از زنان ذیل در غزوه احد اشتراک نموده بود؟

1- ام عطیه

2- ام عماره نسیبه

3- ربیع

4- هیچکدام


112 : عبدالله بن مسعود به کدام قبیله منسوب می باشد؟

1- بنی نجار

2- بنی سعد

3- بنی هذیل

4- خزرج


113 : کدام یک از صحابه های ذیل از جمله شش تنی بود که از همه پیشتر به دین اسلام رو آورد؟

1- ابوهریره

2- انس بن مالک

3- عبدهالله بن مسعود

4- حذیفه


114 : کدام یک از صحابه های ذیل به نام صاحب العصاء شهرت داشت؟

1- ابوهریره

2- انس بن مالک

3- عبدالله بن مسعود

4- حذیفه


115 : عبدالله بن مسعود در کدام سال هجری وفات نمود؟

1- 32

2- 36

3- 78

4- 79


116 : پیامبر(ص) راستگویی را بر انسانها .....گردانیده است.

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


117 : حدیث آداب مجلس را کی روایت نموده است؟

1- عبدالله بن مسعود

2- عبدالله بن عمر

3- حذیفه

4- ربیع


118 : مجلس به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


119 : کدام یک از گزینه های ذیل از جمله احکام شرعی می باشد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- همه درست است


120 : دلایل شرعی به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 8