بانک سوالات علوم دینی صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 150

121 : کدام یک از گزینه های ذیل از جمله دلایل شرعی اتفاقی اند؟

1- قرآن

2- سنت

3- قیاس

4- همه درست است


122 : کدام یک از گزینه های ذیل از جمله دلایل شرعی اختلافی اند؟

1- قرآن

2- عرف

3- قیاس

4- اجماع


123 : در آغاز کدام قرن هجری به بعد منهج ها و روش ها برای استنباط از نصوص واضح تر شد؟

1- اول

2- دوم

3- سوم

4- چهارم


124 : اولین کتاب که در علم اصول فقه تالیف شده است از کیست؟

1- امام ابوحنیفه

2- امام مالک

3- امام احمد

4- امام رازی


125 : اولین کتابی که در بخش اصول فقه تالیف شد کدام یک از گزینه های ذیل است؟

1- الوعظ

2- منهاج

3- الرساله

4- هیچکدام


126 : مناهجی که برای استنباط از نصوص می باشد به چند مدرسه تقسیم شده است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


127 : مدرسه فقها به کدام طریقه شهرت دارد؟

1- حنفیه

2- مالکی

3- رازی

4- حنفیه


128 : کتاب اصول الجصاص نوشته کیست؟

1- ابوبکر احمد بن علی

2- ابوبکر محمد بن احمد

3- علی بن محمد بزدوی

4- هیچکدام


129 : ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص متوفی کدام سال می باشد؟

1- 483

2- 370

3- 482

4- 476


130 : اصول السرخسی نوشته کیست؟

1- ابوبکر احمد بن علی

2- علی بن محمد بزدوی

3- ابوبکر محمد بن احمد

4- هیچکدام


131 : کدام یک از کتب ذیل به روش مدرسه فقها نوشته شده است؟

1- اللمع

2- المستصفی

3- اصول السرخسی

4- المحصول


132 : کدام مدرسه بنام مدرسه متکلمین یاد می گردد؟

1- مدرسه فقها

2- مدرسه اصولیان

3- 1 و 2 درست است

4- هیچکدام


133 : به چی تعداد آیات قرآن بنام آیات احکام یاد می گردد؟

1- 300

2- 600

3- 800

4- 500


134 : احکام قرآن کریم به چند دسته تقسیم شده است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


135 : احکام شرعی در قرآن کریم به چند طریقه بیان شده است؟

1- 2

2- 4

3- 3

4- 5


136 : کدام یک از گزینه های ذیل از جمله احکامی است که بصورت تفضیلی در قرآن ذکر شده است؟

1- طلاق

2- میراث

3- نماز

4- 1 و 2 درست است


137 : کتابت و تدوین چی وقت صورت گرفت؟

1- بعد قرن دوم هجری

2- بعد قرن اول هجری

3- در سال اول هجری

4- در سال دوم هجری


138 : سنتی که نزد اصولیان بر آن عمل می شود به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


139 : سنتی که سندش متصل است به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


140 : سنتی که سندش متصل نباشد به چند دسته تقسیم شده است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5