بانک سوالات علوم دینی صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 150

141 : حدیث......ان است که گروهی از گروهی مثل خود شان روایت کرده باشند که اتفاق شان بر دروغ محال میباشد؟

1- مشهور

2- آحاد

3- متواتر

4- هیچکدام


142 : احکام در لغت چی را گویند؟

1- عزم

2- اتفاق

3- مساوات

4- 1 و 2 درست است


143 : کتاب الاجماع نوشته کیست؟

1- امام رازی

2- ابن حزم

3- ابن العربی

4- ابن منذر


144 : مولف کتاب مراتب الاجماع کیست؟

1- امام رازی

2- ابن حزم

3- ابن العربی

4- ابن منذر


145 : قیاس در لغت به چی معنی می باشد؟

1- تقدیر

2- اندازه کردن

3- مساوات

4- همه درست است


146 : عمل بر قیاس چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


147 : کدام یک از گزینه های ذیل مصدر دوم شریعت اسلامی می باشد؟

1- قیاس

2- سنت

3- قران

4- اجماع


148 : کدام یک از گزینه های ذیل مصدر سوم شریعت اسلامی می باشد؟

1- قیاس

2- سنت

3- قران

4- اجماع


149 : کدام یک از گزینه های ذیل مصدر چهارم تشریع اسلامی می باشد؟

1- قیاس

2- سنت

3- قران

4- اجماع


150 : مولف کتاب مسلم الثبوت کیست ؟

1- ابو اسحاق شیرازی

2- سیف الدین امدی

3- محب الله عبدالشکور

4- این الهام حنفی