بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

181 : آیت " اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون" در مورد کدام قوم می باشد؟

1- یهود

2- قریش

3- لوط

4- نصارا


182 : شرک اصغر به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


183 : در حدیث "من علق تمیمه فقد اشرک" معنی دقیق «تمیمه» چیست؟

1- بیماری

2- شرک

3- تعویذ

4- هیچکدام


184 : منظور از شرک اصغر طبق حدیث رسول اکرم «ص» چیست؟

1- سوگند خوردن

2- استفاده از تعویذ

3- ریا

4- هیچکدام


185 : کفر در لغت چی را گویند؟

1- پنهان کردن

2- حصه

3- باغ فراغ

4- گودال


186 : کفر یعنی تصدیق نکردن پیامبر «ص»در چیزی که آمدن آن حضرت با آن ضروری دانسته شده است" تعریف کفر از دیدگاه کدام فرد می باشد؟

1- امام طحاوی

2- امام بخاری

3- امام رازی

4- علی «رض»


187 : کفر به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 5

4- 4


188 : کفر اکبر به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


189 : نفاق به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


190 : به کدام نوع نفاق کفر اکبر نیز گفته می شود؟

1- عقیدتی

2- عملی

3- آشکارا

4- مخفی


191 : نفاق عقیدتی چند قسم است؟

1- 9

2- 10

3- 6

4- 3


192 : کفر اصغر به چند نوع است؟

1- 3

2- 5

3- 7

4- انواع زیاد دارد


193 : بدعت به کدام مفهوم است؟

1- نو پیدا

2- نوآوری

3- چیز نو

4- همه درست است


194 : ایجاد بدعت در عقیده ......است.

1- مکروه

2- حرام

3- مباح

4- فرض


195 : صحابه به معنی چیست؟

1- دوست

2- همراه

3- 1 و 2 درست است

4- هیچکدام


196 : کدام یک از جوابات ذیل نام دیگر جهنم است؟

1- سعیرا

2- سقرا

3- وسیق

4- 3 غلط است


197 : در آیت "فاما من اوتی کتابه بیمینه" واژه «بیمینه» چی معنی دارد؟

1- دست راست

2- دست چپ

3- اعمال نامه

4- هیچکدام


198 : ریا چی نوع شرک است؟

1- اکبر

2- اصغر

3- خفی

4- 2 و 3 درست است


199 : حضرت محمد «ص» کدام کلمه ها را فرموده است که بر زبان خفیف و در ترازوی اعمال سنگین و به نزد الله تعالی محبوب اند؟

1- الاله لا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

2- استغفرهللا العظیم

3- سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم

4- همه درست است


200 : حدیث صحیح دارای چند شرط است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5