بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

221 : خواستگاری برخواستگاری دیگران از مکروهات:

1- تنزیهی است

2- مباح تنزیهی است

3- تحریمی است

4- مباح تحریمی است


222 : در تعریف قضا و قدر معنای درست «قدر» در زبان عربی عبارت است از:

1- حکم فیصله و اندازه

2- علم ازلی الله تعالی

3- نوشته شده درلوح محفوظ

4- مشیت و رضا خدای


223 : دراین آیت «ونسوق المجرمین الی جهنم وردا» معنی «الی جهنم» چیست:

1- دور جهنم

2- عمق جهنم

3- بطرف دوزخ

4- وسط جهنم


224 : معنای این کلمه «ما انتقم» در این حدیث «ما خیر رسول الله (ص) بین امرین الا احد ایسر هما، مالم بکن انما، فان کان ابعد الناس مله، وما انتقم رسول الله (ص) لنفسه لا تنتهک حرمه الله، فینتقم الله بها چیست:

1- انتقاد جویی کردن

2- از آنچه انتقاد میگرفت

3- انتقاد نمی گرفت

4- انتقاد گرفتن خوب نیست


225 : قصد بیع نمودن بر بالای قصد بیع دیگران از مکروهات:

1- تحریمی است

2- تنزیهی است

3- از مباح تحریمی است

4- از مباح تنزیهی است


226 : قضا و قدر از ارکان:

1- ایمان است

2- عبادت است

3- اسلام است

4- اخلاق است


227 : دراین آیت شریفه «عالم الغیب ولایعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولافی الارض»... معنای درست «مثقـال» عبـارت است از:

1- گرام

2- توله

3- اندازه

4- وزن


228 : در این آیت «ونسوق المجرمین الی جهنم وردا» معنی «ونسوق اغمارمین» چیست:

1- مجرمین را میرانیم

2- مجرمان را جمع میکنیم

3- مجرمان می روند

4- مجرمان به بازار میروند


229 : در حدیث شریف« اتدرون ما الغیبه قالو: الله و رسوله اعلم، قال ذکرک اخا بما یکره قبل افریت ان کان فـي اخـي مـا اقول قال ان کان و فیه ما تقول فقد...» معنای درست «ان کان فیه» چیست:

1- اگر در او آن چیز باشد

2- اگر در آنها باشد

3- اگر شما به آن بفهمید

4- اگردر مایان باشد


230 : در آیت: «وکل شيء فعلوه فـي الزبـر و کـل صـغیر وکبیـر مسـتطر» معنـای درسـت «مسـتطر» چیسـت:

1- لوح محفوظ

2- کتاب های آسمانی

3- قراءت کرده شده

4- نوشته شده


231 : معنای درست «یقاتل» در آیت «ومن یقاتل في سبیل الله فیقتل أو یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیما» چیست:

1- پیکار نماید

2- پیروز شود

3- کشید آنها را

4- کشته شود


232 : در آیت: «واتا کم من کل ما سالتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها» معنای درست «التخصوها» چیست:

1- اگر بخواهید به شمار آورید

2- آنرا شمرده نتوانید

3- اگر شما به شماره نیاورید

4- به شما عطا فرمود


233 : کفر اصغر چه را گویند:

1- شریک آوردن به الله را

2- دروغ گفتن

3- آنچه با اصل ایمان منافی باشد

4- گناهی را گویند که صاحب شریعت از روی سرزنش ویا تهدید آنرا به کفر نسبت داده است


234 : خواب کردن به پهلوی راست چه حکم دارد:

1- مباح است

2- از آداب خوابیدن است

3- واجب است

4- سنت موکد است


235 : در آیت: « واتا کم من کل ما سالتموه وآن تعدوا نعمت اغله التحصوها» معنای درست «وان تعدوا» چیست:

1- هرقدر که بشمادید

2- شما بشمادید

3- گرشمار می کردید

4- اگربخواهید به شمار آورید


236 : یکی از گزینه های زیر کفر اکبر است:

1- کفر خاص

2- کفر انکار

3- کفر ریایی

4- کفر عام


237 : خوابیدن بر شکم چه حکم دارد:

1- مکروه است

2- حرام است

3- مباح است

4- کار خوب است


238 : از مسؤلیت های مسلمانان در برابر قرآن، یکی هم این است:

1- آرستن آن

2- در جای بلند نهادن آن

3- تطبیق احکام و تعلیمات آن

4- وش نمودن آن


239 : ترجمه درست «یدعو» در آیت «و اما من اوتی کتابه ور اء ظهره فسوف یدعو ثبورا» عبارت اسـت از:

1- می طلبد

2- لازم است که بطلبد

3- طلب هلاکت درست نیست

4- طلب باید کند


240 : در آیت " یسبحون اللیل و النهار لا یفترون " معنی کلمه «یفترون» چیست:

1- نیایش

2- سستی

3- شبانه روز

4- دعا