بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

301 : از کی ها باید مشوره گرفته شود:

1- عاقل ،صادق و با دیانت

2- عالم و بی دیانت

3- دیوانه و مجنون

4- همه درست است


302 : معنای درست کلمه (الارملة) چیست؟

1- خسته نمی شود

2- کمک کننده

3- زن بیوه

4- هیچکدام


303 : کمک کننده به زن بیوه و تنگدست مانند کی می باشد:

1- مجاهد در راه خدا

2- امین

3- هیچکدام

4- پادشاه واقعی


304 : حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کمک به مردم ناتوان را برابر به چی قرار داده است؟

1- برابر به نیازمندی وی

2- برابر به خوشحالی وی

3- برابر به عبادت وی

4- برابر به عبادت های مهم و بزرگ وی


305 : حدیث زیر از کی روایت شده است «یکی از بهترین اعمال آنست که مومن را خوشحال نگهداری ، برایش لباس بدهی ،گرسنگی او را پایان بدهی و نیازمندی های وی را بر آورده بسازی»؟

1- ابوهریره

2- حضرت جابر

3- حضرت عمر

4- بی بی عایشه


306 : اجر کمک نمودن به بیوه زنان و مردم فقیر برابر به اجر کسی است؟

1- کسی که همه عمرش را در عبادت سپری نموده و همیشه روزه گرفته باشد

2- کسی که در جهاد شهید شده است

3- کسی که همه عمر را روزه بگیرد

4- 1 و 2 درست است


307 : نیکی با مردم یعنی چی؟

1- یعنی عبادت

2- یعنی کامیابی

3- یعنی روزه گرفتن در تمام عمر

4- همه درست است


308 : کمک با مردم نیازمند .......... است.

1- عبادت

2- کامیابی

3- ثواب

4- 1 و 2 درست است


309 : معنای درست کلمه «الیفتر» چیست؟

1- افطار کردن

2- نماز گذار

3- خسته نمیشود

4- هیچکدام


310 : معنای درست کلمه «کالقائم» چیست؟

1- مانند نماز گذار نیمه شب

2- کمک کننده

3- پی در پی روزه گرفتن

4- زن بیوه


311 : انس پسر کی بود:

1- مالک

2- نصر

3- ابو حمزه

4- هیچکدام


312 : انس از کدام قبیله و از جمله کدام مردم بود:

1- از قبیله قریش و از جمله انصار بود

2- از قبیله خزرج و از جمله یهود بود

3- از قبیله خزرج و از جمله انصار بود

4- از قبیله خزرج و از جمله احزاب بود


313 : انس در در خرد سالی در کدام غزوه اشتراک ورزید:

1- بدر

2- احد

3- خندق

4- هیچکدام


314 : کنیه انس چی نام داشت:

1- ابو حمزه

2- مالک

3- 1 و 2 درست است

4- هیچکدام


315 : انس در جریان جهاد فتوحات به کجا رفت:

1- عراق

2- بصره

3- حبشه

4- بیت المقدس


316 : انس (رض) چقدر حدیث از پیامبر روایت نموده است:

1- 1200

2- 1500

3- 750

4- 200


317 : مقدام پسر معدیکرب از کدام قبیله می باشد؟

1- اوس

2- خزرج

3- بنی سعد

4- کنده


318 : مقدام پسر معدیکرب در کدام سال هجری وفات نمود؟

1- 74

2- 36

3- 78

4- 70


319 : مقدام پسر معدیکرب به عمر چند سالگی وفات نمودند؟

1- 90

2- 91

3- 78

4- 36


320 : معنی دقیق کلمه «یاکل» را اشاره دارید؟

1- هرگز

2- می خورد

3- ازعمل دست خود

4- هیچکدام