بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

321 : از جمله پیامبران ذیل کدام پیامبر شغل نجاری داشت؟

1- داوود (ع)

2- زکریا (ع)

3- آدم (ع)

4- موسی (ع)


322 : حدیث کسب روزی حلال را کی روایت کرده است؟

1- سعید بن عامر

2- سعد بن مالک

3- انس بن مالک

4- مقدام پسرمعدیکرب


323 : آیت " و علمناه صنعه لبوس لکم لتحصنکم من باسکم فهل انتم شاکرون" در مورد کدام پیامبر نازل شده است؟

1- محمد (ص)

2- موسی (ع)

3- داوود (ع)

4- عیسی (ع)


324 : سعید پسر عامر از جمله .......می باشد.

1- تابعین

2- صحابی

3- تبع تابعین

4- هیچکدام


325 : کدام یک از روایان ذیل به ابوبرده شهرت دارد؟

1- انس بن مالک

2- سعید بن عامر

3- عبدالله بن عمر

4- مقدام


326 : حضرت سعید بن عامر در کدام سال هجری وفات کرد؟

1- 78

2- 36

3- 179

4- 168


327 : حدیث لعنت گفتن را کدام روای روایت نموده است؟

1- انس (رض)

2- عایشه (رض)

3- ابوهریره

4- سعید


328 : بر مسلمان لعنت گفتن مانند.......مسلمان است.

1- دشنام دادن

2- زدن

3- قتل

4- خوردن گوشت


329 : کتاب السنه امام احمد در مورد .....می باشد.

1- آداب

2- عقیده

3- علم

4- دین


330 : کتاب آداب المفرد از کیست؟

1- امام بخاری

2- امام احمد

3- امام طبرانی

4- ابوداوود طیالسی


331 : امام بخاری کتاب آداب المفرد را در مورد چی تصنیف نموده است؟

1- آداب

2- عقیده

3- علم

4- دین


332 : مسانید به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


333 : کتاب های «المعجم الکبیر» و «المعجم الصغیر» از کیست؟

1- امام احمد

2- امام رازی

3- امام طبرانی

4- امام بخاری


334 : مصنف کتاب صحیح البخاری کیست؟

1- بوالحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری

2- سلیمان بن اشعث سجستاتی

3- ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی

4- محمد بن اسماعیل


335 : معتبرترین کتاب بعد قرآن کریم کدام کتاب حدیث است؟

1- صحیح المسلم

2- صحیح البخاری

3- سنن ابوداوود

4- سنن نسائی


336 : تعداد احادیث تکراری صحیح البخاری را اشاره دارید؟

1- 7397

2- 2761

3- 7768

4- 3033


337 : 2761 تعداد احادیث بدون تکرار کدام کتاب حدیث است؟

1- صحیح المسلم

2- صحیح البخاری

3- سنن ابوداوود

4- سنن نسائی


338 : فتح الباری نوشته کیست؟

1- بدرالدین عینی

2- قاضی عیاض

3- امام قرطبی

4- ابن حجر عسقلانی


339 : ......... نوشته بدرالدین عینی است؟

1- الاکمال

2- مفهم

3- عمده القاری

4- فتح الباری


340 : در کدام کتاب حدیث تمام احادیث بصورت متصل السند جمع آوری شده است؟

1- صحیح البخاری

2- سنن ابوداوود

3- مسند امام احمد

4- جامع ترمذی