بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

361 : امام مالک در میان چهار امام درجه چندم را دارا می باشد؟

1- اول

2- دوم

3- سوم

4- چهارم


362 : زمانی که در تعداد احادیث عدد صدها هزار ذکر گردد مراد از آن تعداد حدیث به اعتبار ........می باشد.(پاورقی کتاب)

1- سند

2- باب

3- مرتبه

4- هیچکدام


363 : عبدالله بن عمر در کدام سال بعثت تولد شد؟

1- ۲

2- 3

3- 4

4- 5


364 : عبدالله بن عمر به عمر چند سالگی وفات نموده است؟

1- 88

2- 36

3- 78

4- 87


365 : ابوهریره در کدام تولد شد؟

1- 602 میلادی

2- 21 قبل از هجرت

3- 1 و 2 درست است

4- 78 میلادی


366 : ابوهریره در کدام سال اسلام آورد؟

1- سال دوم هجری

2- سال وقوع غزوه خیبر

3- سال هشتم هجری

4- سال ششم بعثت


367 : ابوهریره در دوران خلافت کدام خلیفه والی بحرین مقرر شدند؟

1- ابوبکر(رض)

2- عثمان(رض)

3- علی(رض)

4- عمر(رض)


368 : ابوهریره در کدام سال هجری وفات نمود؟

1- 32

2- 78

3- 58

4- 36


369 : ابوهریره به سن چند سالگی وفات نمود؟

1- 78

2- 67

3- 90

4- 56


370 : اسلام فرار از دشمن را از میدان معرکه .......گردانیده است؟

1- حرام

2- مکروه

3- مباح

4- مستحب


371 : کدام یک از راویان ذیل در میان صحابه کرام به صاحب سر رسول (ص) یاد می گردد؟

1- ابوهریره

2- عبدالله بن عمر

3- حذیفه

4- ربیع


372 : کدام خلیفه در جنازه ای که حذیفه حضور نمی داشت اشتراک نمی ورزید؟

1- ابوبکر(رض)

2- عمر(رض)

3- عثمان(رض)

4- علی (رض)


373 : کدام راوی جمع آوری قران کریم را به حضرت عثمان (رض) پیشنهاد نمود؟

1- حذیفه

2- مالک

3- عبدالله بن مسعود

4- هیچکدام


374 : حذیفه بن الیمان عیسی در کدام سال هجری وفات نمود؟

1- 179

2- 70

3- 32

4- 36


375 : حدیث اقتصاد در مصرف را کی روایت نموده است؟

1- عبدالله بن مسعود

2- حذیفه

3- ربیع

4- عبدالله بن عمر


376 : مطابق رسول اکرم (ص) نصف زنده گی :

1- میانه روی

2- محبت با مردم

3- سوال خوب

4- هیچکدام


377 : امام مالک در کدام سال هجری به دنیا آمده است؟

1- 93

2- 78

3- 79

4- 36


378 : امام مالک در کشور به دنیا آمده است؟

1- مدینه

2- مکه

3- عراق

4- فلسطین


379 : کتاب رد علی القدریه نوشته کیست؟

1- امام رازی

2- امام طبرانی

3- امام نووی

4- امام مالک


380 : کدام یک از کتاب های از جمله کتاب های امام مالک می باشد؟

1- الوعظ

2- النجوم

3- المسائل

4- همه درست است