بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

21 : معنایی درست کلمه ( اسملت نفسی الیک ) در این حدیث شریف ( اللهم اسلمت نفس الیک و فوضت امری الیک ... ) چیست:

1- کار خود را به تو واگذاشتم

2- خود را به تو تسلیم کردم

3- خود را به دیگران واگذار مکن

4- من مسلمان شدم


22 : شرک در لغت چی را گویند:

1- کفر را

2- حصه و قسمت را

3- ظلم را

4- نترسیدن از الله


23 : منکر دوزخ چی حکم دارد:

1- خارج از اسلام شمرده می شود

2- فاجر میشود

3- داخل در اسلام شمرده می شود

4- فاسق می شود


24 : در آیت ( و کل شی ء فعلوه فی الزبر و کل صغیر و کبیر مستطر ) معنایی درست ( مستطر ) عبارت است از:

1- قرائت کرده شده

2- نوشته شده

3- کتاب هایی آسمانی

4- لوح محفوظ


25 : مقدام (رض) همراه رسول الله در چند غزوه اشتراک کرده بود:

1- در سه غزوه

2- در شش غزوه

3- در چهار غزوه

4- در همه غزوات


26 : براء ابن عازب صحابی جلیل اللقدر در سال سوم هجری در کدام غزوه اشتراک نموده بود:

1- احد

2- احزاب

3- بدر

4- خیبر


27 : براساس فرموده پیغمبر (ص) یکی از موارد زیر از حقوق ششگانه مسلمانان بر مسلمان است:

1- همراه شدن با او

2- تداوی کردن او

3- در وقت عطسه زدن یرحمک الله گفتن

4- همسفرشدن با او


28 : مطابق این بخش از آیت ( فان تولو ا فان الله الیحب الکافرین ) فرجام نافرمانی از پیغمبر (ص) چیست؟

1- اتحاد است

2- شرک است

3- دهریت است

4- کفر است


29 : مولف صحیح البخاری کیست:

1- احمد بن شعیب

2- محمد بن عیسی

3- سلیمان بن اشعث

4- محمد بن اسماعیل


30 : مولف صحیح مسلم کیست:

1- مسلم بن اسماعیل

2- مسلم بن سلیمان

3- مسلم بن حجاج

4- مسلم بن عیسی


31 : این متن و عبارت ( آنچه قابل مشاهده است مانند کوهها ، ستاره گان و امثال آن ) معانی کدام یکی از کلمات قرآنی زیر است:

1- المهیمن

2- الباری

3- القدوس

4- الشهاده


32 : معانی این کلمه حدیث ( نغزو ) چیست؟

1- در جهاد بودن

2- جهاد میکردیم

3- جهاد کردید

4- در غزوه


33 : در این حدیث شریف ( من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد عصی الله ) ترجمه درست ( اطاعنی ) چیست ؟

1- کسی از آنها پیروی کند

2- کسی که از من پیروی کند

3- کسی که از الله پیروی کند

4- کسی که از شما پیروی کند


34 : از فواید این حدیث شریف ( این رجال قال: اوصنی یا رسوالله فقال له النبی(ص) خذ الامربا التدبیر فان رایت فی عاقبته خیرا فامض و ان خفت غبافا مسگ ) است؟

1- خاموشی

2- عجله و شتاب در کارها

3- میل شدید صحابه به نصیحت

4- اظهار حق


35 : یکی از گزینه های زیر در نکاح واجب، ضروری است:

1- قدرت دوستی

2- بالا بودن سن

3- قدرت پرداخت مهر و نفقه

4- داشتن مسکن شخصی


36 : به خوردن چی مقدار شیر، حرمت رضاعت برای طفل ثابت می شود:

1- دو بار

2- سه بار

3- حد اقل دو روز

4- برای ثابت شدن حرمت شیر کم باشد یا زیاد فرق نمی کند


37 : حد اکثر دوران شیر خوارگی طفل که حرمت رضاعت ( شیر خوارگی ) به آن ثابت می شود چند است؟

1- دوسال شش ماه

2- دوسال مکمل

3- حد اکثر سه سال

4- هژده ماه


38 : معنایی این کلمه ( عطس فحمد الله ) در این حدیث ( حق المسلم علی المسلم ست قیل: ماهن یا رسول الله قال اذا لقیته فسلم علیه و اذا دعاک فاجبه و اذا استنصحک فاتثح له و اذا عطس فحمد الله فسمته و اذا مرض فعده و اذا مات فاتبه ) چیست؟

1- یرحمک الله بگوید

2- چون عطسه زند پس الحمد الله بگوید

3- عطسه میزند

4- حمد و ستایش خدا را بگوید


39 : معنایی این کلمه ( دعاک) در این حدیث (حق المسلم علی المسلم ست قیل: ماهن یا رسول الله قال اذا لقیته فسلم علیه و اذا دعاک فاجیه و اذا استنصحک قانصح له ، و اذا عطس فحمدالله فسمته و اذا مرض فعده و اذا مات فاتبه) چیست:

1- دعا کنید

2- منازعه شود

3- دعوت نکنید

4- ترا دعوت کند


40 : از عارض شدن خواب و هر گونه عوارض آن به خداوند(ج) در کدام سوره قرآنکریم نفی صورت گرفته است:

1- بقره

2- آل عمران

3- اخلاص

4- توبه