بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

381 : امام مالک در کدام سال وفات نمود؟

1- 56

2- 180

3- 179

4- 166


382 : ربیع دختر معوذ از کدام قبیله می باشد؟

1- بنی سعد

2- اوس

3- خزرج

4- بنی نجار


383 : ربیع دختر معوذ به چی تعداد حدیث را از رسول اکرم (ص) روایت نموده اند؟

1- 1200

2- 2210

3- 5374

4- 21


384 : ربیع دختر معوذ در کدام سال وفات نمود؟

1- 70

2- 32

3- 36

4- 78


385 : کدام یک از زنان ذیل در غزوه احد اشتراک نموده بود؟

1- ام عطیه

2- ام عماره نسیبه

3- ربیع

4- هیچکدام


386 : عبدالله بن مسعود به کدام قبیله منسوب می باشد؟

1- بنی نجار

2- بنی سعد

3- بنی هذیل

4- خزرج


387 : کدام یک از صحابه های ذیل از جمله شش تنی بود که از همه پیشتر به دین اسلام رو آورد؟

1- ابوهریره

2- انس بن مالک

3- عبدهالله بن مسعود

4- حذیفه


388 : کدام یک از صحابه های ذیل به نام صاحب العصاء شهرت داشت؟

1- ابوهریره

2- انس بن مالک

3- عبدالله بن مسعود

4- حذیفه


389 : عبدالله بن مسعود در کدام سال هجری وفات نمود؟

1- 32

2- 36

3- 78

4- 79


390 : پیامبر(ص) راستگویی را بر انسانها .....گردانیده است.

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


391 : حدیث آداب مجلس را کی روایت نموده است؟

1- عبدالله بن مسعود

2- عبدالله بن عمر

3- حذیفه

4- ربیع


392 : مجلس به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


393 : کدام یک از گزینه های ذیل از جمله احکام شرعی می باشد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- همه درست است


394 : دلایل شرعی به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 8


395 : کدام یک از گزینه های ذیل از جمله دلایل شرعی اتفاقی اند؟

1- قرآن

2- سنت

3- قیاس

4- همه درست است


396 : کدام یک از گزینه های ذیل از جمله دلایل شرعی اختلافی اند؟

1- قرآن

2- عرف

3- قیاس

4- اجماع


397 : در آغاز کدام قرن هجری به بعد منهج ها و روش ها برای استنباط از نصوص واضح تر شد؟

1- اول

2- دوم

3- سوم

4- چهارم


398 : اولین کتاب که در علم اصول فقه تالیف شده است از کیست؟

1- امام ابوحنیفه

2- امام مالک

3- امام احمد

4- امام رازی


399 : اولین کتابی که در بخش اصول فقه تالیف شد کدام یک از گزینه های ذیل است؟

1- الوعظ

2- منهاج

3- الرساله

4- هیچکدام


400 : مناهجی که برای استنباط از نصوص می باشد به چند مدرسه تقسیم شده است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5