بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

401 : مدرسه فقها به کدام طریقه شهرت دارد؟

1- حنفیه

2- مالکی

3- رازی

4- حنفیه


402 : کتاب اصول الجصاص نوشته کیست؟

1- ابوبکر احمد بن علی

2- ابوبکر محمد بن احمد

3- علی بن محمد بزدوی

4- هیچکدام


403 : ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص متوفی کدام سال می باشد؟

1- 483

2- 370

3- 482

4- 476


404 : اصول السرخسی نوشته کیست؟

1- ابوبکر احمد بن علی

2- علی بن محمد بزدوی

3- ابوبکر محمد بن احمد

4- هیچکدام


405 : کدام یک از کتب ذیل به روش مدرسه فقها نوشته شده است؟

1- اللمع

2- المستصفی

3- اصول السرخسی

4- المحصول


406 : کدام مدرسه بنام مدرسه متکلمین یاد می گردد؟

1- مدرسه فقها

2- مدرسه اصولیان

3- 1 و 2 درست است

4- هیچکدام


407 : به چی تعداد آیات قرآن بنام آیات احکام یاد می گردد؟

1- 300

2- 600

3- 800

4- 500


408 : احکام قرآن کریم به چند دسته تقسیم شده است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


409 : احکام شرعی در قرآن کریم به چند طریقه بیان شده است؟

1- 2

2- 4

3- 3

4- 5


410 : کدام یک از گزینه های ذیل از جمله احکامی است که بصورت تفضیلی در قرآن ذکر شده است؟

1- طلاق

2- میراث

3- نماز

4- 1 و 2 درست است


411 : کتابت و تدوین چی وقت صورت گرفت؟

1- بعد قرن دوم هجری

2- بعد قرن اول هجری

3- در سال اول هجری

4- در سال دوم هجری


412 : سنتی که نزد اصولیان بر آن عمل می شود به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


413 : سنتی که سندش متصل است به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


414 : سنتی که سندش متصل نباشد به چند دسته تقسیم شده است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


415 : حدیث......ان است که گروهی از گروهی مثل خود شان روایت کرده باشند که اتفاق شان بر دروغ محال میباشد؟

1- مشهور

2- آحاد

3- متواتر

4- هیچکدام


416 : احکام در لغت چی را گویند؟

1- عزم

2- اتفاق

3- مساوات

4- 1 و 2 درست است


417 : کتاب الاجماع نوشته کیست؟

1- امام رازی

2- ابن حزم

3- ابن العربی

4- ابن منذر


418 : مولف کتاب مراتب الاجماع کیست؟

1- امام رازی

2- ابن حزم

3- ابن العربی

4- ابن منذر


419 : قیاس در لغت به چی معنی می باشد؟

1- تقدیر

2- اندازه کردن

3- مساوات

4- همه درست است


420 : عمل بر قیاس چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب