بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

421 : کدام یک از گزینه های ذیل مصدر دوم شریعت اسلامی می باشد؟

1- قیاس

2- سنت

3- قران

4- اجماع


422 : کدام یک از گزینه های ذیل مصدر سوم شریعت اسلامی می باشد؟

1- قیاس

2- سنت

3- قران

4- اجماع


423 : کدام یک از گزینه های ذیل مصدر چهارم تشریع اسلامی می باشد؟

1- قیاس

2- سنت

3- قران

4- اجماع


424 : حدیث " لعن الله الواشمات و الموتشمات والنامصات و المتنمصات" را کی روایت نموده است؟

1- ابوهریره

2- عبدالله بن مسعود

3- عایشه(رض)

4- انس بن مالک


425 : نام جد جابر بن عبدالله چیست؟

1- نضر

2- مالک

3- سنان

4- عمرو بن حرام


426 : حضرت جابر بن عبدالله در کدام سال هجری وفات نمود؟

1- 84

2- 78

3- 26

4- 94


427 : حضرت جابر بن عبدالله به سن چند سالگی وفات نمود؟

1- 84

2- 94

3- 67

4- 62


428 : معنی درست کلمه (غض البصر) چیست؟

1- راه ها

2- قبول نکردید

3- چشم را به پائین افگندن

4- دوری نمودن از رساندن ضرر


429 : دادن سلام چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


430 : خانواده بر اساس چند اصل و مفهموم تشکیل می یابد؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


431 : حدیث " کسی که از ثروت برخوردار باشد و به سن ازدواج برسد و با آنهم ازدواج نکند از من نیست" را کی روایت نموده است؟

1- طبرانی

2- بیهقی

3- نسائی

4- 1 و 2 درست است


432 : مطابق فرموده حضرت محمد(ص) هر که توان ازدواج را نداشته باشد بخاطر خاموش شدن آتش شهوت در وجودش چی باید کند؟

1- زکات بدهد

2- روزه بگیرد

3- حج برود

4- جهاد کند


433 : نکاح در لغت چی را گویند؟

1- ضم کردن

2- یکجا ساختن

3- ملحق کردن

4- 1 و 2 درست است


434 : در حالت اعتدال حکم نکاح بالای فرد چیست؟

1- سنت موکد

2- واجب

3- مکروه

4- فرض


435 : بر شخصی که رغبت و تمایلش زیاد بوده و قدرت دادن مهر و نفقه را داشته باشد ودر صورت خوداری از نکاح ترس ارتکاب زنا موجود باشد حکم نکاح بالای فرد چیست؟

1- سنت موکد

2- واجب

3- مکروه

4- فرض


436 : کسی که این ترس را داشته باشد که اگر ازدواج نماید به سبب عدم قدرت بر فراهم نمودن مصارف زنده گی بر همسرش ظلم و ستم روا دارد حکم نکاح بالای فرد چیست؟

1- سنت موکد

2- واجب

3- مکروه

4- فرض


437 : حکم خطبه چیست؟

1- سنت

2- واجب

3- مستحب

4- فرض


438 : نکاح چند رکن دارد؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


439 : نکاح چند شرط دارد؟

1- 2

2- 9

3- 7

4- 15


440 : آیا بستن نکاح با اشاره درست است؟

1- بلی

2- نخیر

3- هیچکدام

4- 2 درست است