بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

441 : نکاح متعه در مذاهب چهارگانه.......است.

1- فرض

2- حرام

3- حلال

4- مکروه


442 : شاهدان نکاح چند صفت را باید دارا باشد؟

1- 3

2- 9

3- 5

4- 7


443 : ولایت در لغت چی را گویند؟

1- امارت

2- قرابت

3- صلاحیت

4- همه درست است


444 : ولایت به چند نوع است؟

1- 3

2- 7

3- 9

4- 5


445 : ولایت نفس به چند قسم است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


446 : سبب های ولایت اجبار چند تا است؟

1- 7

2- 3

3- 6

4- 4


447 : آیا سکوت زن بیوه و پسر جوان در ارتباط به نکاح اجازه گفته می شود؟

1- بلی

2- نخیر

3- هیچکدام

4- بعضی اوقات


448 : ولی دارای چند شرط است؟

1- 5

2- 4

3- 2

4- 3


449 : کفائت در لغت چی را گویند؟

1- برابری

2- مساوات

3- ضم کردن

4- 1 و 2 درست است


450 : حق کفائت از کیست؟

1- زن

2- مرد

3- اولیای زن

4- 1 و 3 درست است


451 : کفائت چند حکم دارد؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


452 : آیا نکاح با محرمات جایز است؟

1- بلی

2- نخیر

3- هیچکدام

4- گزینه 2 درست است


453 : محرمات به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


454 : محرمات نسبی به چند قسم است؟

1- 3

2- 6

3- 4

4- 7


455 : حداکثر دوران شیرخواره گی:

1- سی ماه

2- دوسال و شش ماه

3- ۱ سال

4- 1 و 2 درست است


456 : برادر ثابت شدن حرمت رضاع چی مقدار شیر لازم است؟

1- کم

2- زیاد

3- فرق نمی کند

4- هیچکدام


457 : آیا در اسلام جایز است که یک مرد همزمان بیشتر از ۴ زن را در قید نکاح خود داشته باشد؟

1- بلی

2- نخیر

3- مکروه است

4- هیچکدام


458 : ازدواج با بیش از یک زن در اسلام به چند شرط جایز است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


459 : آیا نکاح مرد مسلمان با زن مشرک و بت پرست جایز است؟

1- بلی

2- نخیر

3- دربعضی حالات

4- هیچکدام


460 : ایا نکاح با زن یهودی یا نصرانی پاکدامنی که به کتاب آسمانی ایمان دارد جواز دارد؟

1- بلی

2- نخیر

3- در بعضی حالات

4- هیچکدام