بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

461 : نکاح زن مسلمان با کافر.......است

1- حلال

2- فرض

3- واجب

4- حرام


462 : فرق بین نکاح متعه و موقت در چیست؟

1- عدد

2- معنی

3- لفظ

4- اصطلاح


463 : شغار در لغت چی را گویند؟

1- پر بودن

2- یکجا کردن

3- خالی بودن

4- برابری


464 : پرداخت مهر بر اساس عقد نکاح بر مرد.....است.

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


465 : مهر حق کیست؟

1- مرد

2- زن

3- اولیای زن

4- هیچکدام


466 : مهر در نکاح:

1- شرط است

2- رکن است

3- رکن و شرط نیست

4- هیچکدام


467 : کم ترین اندازه مهر چی مقدار است؟

1- 10 درهم شرعی

2- 15 گرام نقره

3- 5 درهم شرعی

4- 1 و 2 درست است


468 : حداکثر مهر چی مقدار است؟

1- 10 درهم شرعی

2- اندازه ندارد

3- 15 گرام نقره

4- 1 و 3 درست است


469 : مولف کتاب مسلم الثبوت کیست ؟

1- ابو اسحاق شیرازی

2- سیف الدین امدی

3- محب الله عبدالشکور

4- این الهام حنفی


470 : کلمه شکر لفظ......است.

1- دری

2- عربی

3- پشتو

4- ترکی


471 : شکر به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 5

4- 4


472 : کدام اعمال آسمان را گمراه ساخته و خواهشات نفس را زیبا می گرداند؟

1- هوا

2- نفس

3- شیطان

4- همه درست است


473 : دوری جستن از هر گناه بر هر مسلمان ......است.

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


474 : معنی کلمه «فشمته» چیست؟

1- چون مریض شد

2- به عیادت او برو

3- چون بمیرد

4- در حقش یرحمک الله بگو


475 : حق مسلمان بر مسلمان چند چیز است؟

1- 6

2- 7

3- 8

4- 9


476 : جواب سلام .......است.

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


477 : در کدام یک از موارد ذیل سلام گفتن درست نیست؟

1- برای نمازگذار

2- برای تالوت کننده قرآن

3- برای موذن که مصروف اذان باشد

4- همه درست است


478 : حدیث "دورویی" را کدام روای روایت نموده است؟

1- ابوهریره

2- عویمر

3- عطیه

4- عایشه


479 : حدیث "لا ینبغی لذی الوجهین ان یکون امینا" را کی از رسول اکرم(ص) روایت نموده است؟

1- عویمر

2- ابوهریره

3- عطیه

4- عایشه


480 : حدیث "کسی که در دنیا دو روی باشد در آخرت برایش دو زبان آتشین داده خواهد شد" توسط کی روایت شده است؟

1- جابر

2- عمار

3- جبیر

4- صهیب