بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

481 : براء پسر عازب از کدام قبیله می باشد؟

1- اوس

2- خزرج

3- دوس

4- بنی سعد


482 : براء پسر عازب بر علاوه غزوه احد در چند غزوه دیگر اشتراک نموده است؟

1- 14

2- 16

3- 18

4- 19


483 : براء پسر عازب در کدام سال هجری وفات نموده است؟

1- 78

2- 33

3- 72

4- 36


484 : در آیت "ایحسب الانسان ان یترک سدی" معنی دقیق کلمه «سدی» چیست؟

1- گمان می کند

2- رها خواهد شد

3- سر به خود

4- هیچکدام


485 : در دنیا معاصر چند نوع نظام اقتصادی وجود دارد؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


486 : "سرمایه داری و بازار آزاد" نام دیگر کدام یک از نظام های ذیل است؟

1- سوسیالیزم

2- اسلام

3- کپتالیزم

4- هیچکدام


487 : در کدام یک از نظام های اقتصادی ذیل سود و قمار جایز است؟

1- اسلامی

2- کپتالیزم

3- سوسیالیزم

4- 1 و 2 درست است


488 : کدام یک از نظام های اقتصادی ذیل حق کار را از مردم می گیرد؟

1- کپتالیزم

2- سوسیالیزم

3- اسلامی

4- هیچکدام


489 : در اقتصاد اسلامی چند نوع ملکیت وجود دارد؟

1- 3

2- 2

3- 5

4- 7


490 : در کدام یک از نظام های اقتصادی ذیل ملکیت خصوصی وجود ندارد؟

1- کپتالیزم

2- سوسیالیزم

3- اسلامی

4- هیچکدام


491 : در کدام نوع نظام اقتصادی دولت ملکیتی ندارد؟

1- کپتالیزم

2- سوسیالیزم

3- اسلامی

4- هیچکدام


492 : شعار اولیه کپتالیزم چیست؟

1- آزادی دولت

2- آزادی مشتری

3- آزادی فرد

4- آزادی فرد


493 : نظام اقتصادی سوسیالیستی چی وقت سقوط کرد؟

1- دو دهه پیش در شوروی

2- ۳ دهه پیش در اروپا

3- ۴ دهه پیش در آفریقا

4- ۵ دهه پیش در آسیا


494 : در کدام سال بدین سو نظام کپتالیزم به مشکل مواجه شده است؟

1- 2006

2- 2009

3- 2010

4- 2007


495 : موضوع علم میراث چیست؟

1- مال متروکه متوفی

2- شناختن حقوق مستحقین از متروکه میت

3- انتقال ملکیت باقی مانده

4- هیچکدام


496 : به کدام علم نصف علم گفته میشود؟

1- فیزیک

2- میراث

3- ریاضی

4- کیمیا


497 : منظور از علم الفرایض طبق حدیث رسول اکرم (ص) چیست؟

1- علم میراث

2- علم نجوم

3- علم بیولوژی

4- هیچکدام


498 : میراث چند رکن دارد؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


499 : میراث داری چند شرط است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


500 : حقوق متعلق به متروکه میت چند است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5