بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

41 : معنای درست کلمه ( و ایاکم و الکذب) در حدیث شریف (و ایاکم و الکذب فآن الکذب یهدی الی الفجر...) عبارت است از:

1- دروغگو دشمن خداوند(ج) است

2- انسان ، دروغ نمی گوید

3- دروغگو عاقبت نیک ندارد

4- از دروغ خود را نگهدارید


42 : آیت الکرسی مربوط به کدام سوره قرآن است:

1- توبه

2- آل عمران

3- بقره

4- انفال


43 : محور دعوت همه پیغمبر علیهم السلام چی بود:

1- روزه

2- نماز

3- زکات

4- توحید


44 : بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چند حدیث از رسول الله (ص) روایت نموده است:

1- 2610

2- 2561

3- 2210

4- 2212


45 : حکم باور داشتن به اینکه قرآنکریم قایم به ذات الله تعالی است، چی است:

1- واجب است

2- فرض کفایی است

3- حقیقی است

4- سنت موکد است


46 : نظر به روایت جابر بن عبدالله پیامبر اسلام به ازدواج با کدام زن تشویق نموده است:

1- دختر نابالغ

2- دختر باکره

3- زن کهنسال

4- بیوه


47 : اولین کسی که از پل صراط عبور میکند کیست:

1- اسماعیل علیه السلام

2- ابراهیم علیه السلام

3- محمد صلی الله علیه وسلم

4- داوود علیه السلام


48 : نقطه عروج قرآنکریم در کدام سوره است:

1- انفال

2- مائده

3- بقره

4- یاسین


49 : یکی از گزینه های زیر از نام های قرآنکریم است:

1- المختوم

2- المخارج

3- النور

4- هیچکدام


50 : بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنه در کدام سال وفات یافت:

1- 58 هجری قمری

2- 62 هجری قمری

3- 68 هجری قمری

4- 60 هجری قمری


51 : در این حدیث شریف ( اخیر کم باالفضل من درجه الصیام و الصدقه قالوا بلی قال اصلاح ذات البین ...) کدام عمل نیک ذکر گردیده است:

1- اصلاح ذات البین

2- نماز نفلی

3- صدقه دادن نغلی در راه الله تعالی

4- نماز واجب


52 : احکام شرعی به چند دسته تقسیم شده است؟

1- 2

2- 3

3- 8

4- 4


53 : به احکام عملی احکام.......نیز گفته میشود.

1- اصلی

2- فرعی

3- الف درست

4- هیچکدام


54 : فرضیت نماز و حرام بودن زنا از جمله کدام نوع احکام است؟

1- احکام عملی

2- احکام اعتقادی

3- احکام اصلی

4- الف و ج


55 : به احکام اعتقادی احکام ......نیز گفته میشود.

1- اصلی

2- فرعی

3- توحیدی

4- احکام فرعی


56 : به کدام نوع احکام علم شریعت و احکام نیز گفته میشود؟

1- احکام عملی

2- احکام اعتقادی

3- احکام اصلی

4- ب و ج


57 : به کدام نوع احکام علم توحید و صفات گفته میشود؟

1- احکام عملی

2- احکام اعتقادی

3- احکام اصلی

4- 2 و 3


58 : کلمه عقیده به کدام معنا می باشد؟

1- بستن

2- محکم شدن

3- گره زدن

4- همه درست است


59 : در اصطلاح علوم اسلامی عقیده به چند معنا استعمال شده است؟

1- 2

2- 4

3- 3

4- 7


60 : باور داشتن به وجود و توحید الله متعال و نبوت و آخرت از جمله کدام نوع احکام بشمار میرود؟

1- احکام عملی

2- احکام اعتقادی

3- احکام فرعی

4- همه درست