بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

61 : موضوع علم عقاید چیست؟

1- رستگاری و نیک بختی انسان در دنیا و آخرت

2- دلایل وجود الله بیان صفات او تعالی رسالت پیامبران و ...

3- همه درست است

4- همه غلط است


62 : عقیده اسلامی دیگر به کدام نام ها یاد می گردد؟

1- علم توحید

2- اصول دین

3- فقه اکبر

4- همه درست است


63 : شرافت و برتری هر علم وابسته به .......آن علم است:

1- غرض

2- تعریف

3- موضوع

4- درک


64 : حکم فراگیری علم عقاید چیست؟

1- فرض عینی

2- فرض کفائی

3- واجب

4- 1 و 2 درست است


65 : حکم ایمان داشتن بوجود الله متعال......است.

1- فرض

2- فرض قطعی

3- فرض عینی

4- 2 و 3 درست است


66 : توحید در لغت چی را گویند؟

1- یکی

2- یکی بودن

3- یکی دانستن

4- یک و یکتا


67 : توحید به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


68 : عقیده داشتن به این که الله تعالی فقط زازق،مدبر،معز و...است کدام نوع توحید است؟

1- الوهیت

2- ربوبیت

3- اسماء وصفات

4- هیچکدام


69 : آیت "واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و لیومنوا بی لعلهم یرشدون" دلیل اثبات به کدام نوع توحید است؟

1- الوهیت

2- ربوبیت

3- اسماء و صفات

4- هیچکدام


70 : در توحید الوهیت کلمه «اله» به چی معنی میباشد؟

1- یکی دانستن

2- معبود

3- مصدر صفات

4- پرستش کردن


71 : کدام نوع توحید بنام توحید «یکتا پرستی» هم یاد می گردد؟

1- الوهیت

2- ربوبیت

3- اسماء وصفات

4- 3 درست است


72 : عبادت در شریعت به چند معنا آمده است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


73 : نماز، روزه، زکات ، حج و امثال این کارها از جمله کدام نوع عبادت بشمار میرود؟

1- خاص

2- عام

3- گزینه 2 درست است

4- هیچکدام


74 : عبادت به معنی ....به این گفته میشود که در تمام ابعاد زنده گی امر پروردگار قبول شود:

1- خاص

2- عام

3- شرعی

4- هیچکدام


75 : آیت " قل هو الله احد" دلیل اثبات بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟

1- توحید الوهیت

2- توحید ربوبیت

3- توحید اسماء و صفات

4- گزینه 2 درست است


76 : حکم ایمان داشتن به توحید الوهیت چیست؟

1- فرض قطعی

2- واجب

3- مستحب

4- سنت


77 : .......الله متعال به الفاظی اطلاق می گردد که در قرآن کریم و احادیث نبوی ذکر شده باشند و به ذات الله تعالی دلالت کند.

1- صفات

2- اسماء

3- قدرت

4- علم


78 : .....الله متعال ان معانی کامله ای است که خداوند متعال در قرآن کریم به آن خود را موصوف کرده باشد و رسول اکرم «ص» ان را در احادیث خود بیان کرده باشد.

1- صفات

2- اسماء

3- قدرت

4- علم


79 : نام های الله متعال به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


80 : صفات الله متعال از اسماء او تعالی ...... است.

1- کمتر

2- بیشتر

3- مساوی

4- هیچکدام