بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

81 : نام های ذاتی خداوند متعال عبارت از نام هایی است:

1- که به ذات و صفات الله متعال دلالت کند

2- که تنها به ذات الله متعال دلالت کند

3- مانند : الله

4- 2 و 3 درست است


82 : حکم ایمان داشتن به اسماء الله متعال چیست؟

1- فرض

2- واجب

3- مستحب

4- سنت


83 : صفات الله متعال به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


84 : قدرت ، سمع، بصر و علم از جمله کدام صفات خداوند متعال بشمار میرود؟

1- ذاتی

2- فعلی

3- گزینه 2 درست است

4- هیچکدام


85 : ضد صفت قدرت چیست؟

1- مجبور بودن

2- عجز

3- کر بودن

4- جهل


86 : حکم ایمان داشتن به صفت قدرت خداوند «ج» چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


87 : معنی دقیق آیت "فعال لما یرید" چیست؟

1- الله «ج» اراده کننده کار ها است.

2- الله «ج» اراده می کند خیر را برای بنده گانش

3- الله تعالی خوب انجام دهنده چیزی است که اراده می کند

4- الله متعال ارده می کند برای بنده گانش


88 : حکم ایمان داشتن به صفت اراده الله متعال چیست؟

1- فرض

2- واجب

3- سنت

4- مستحب


89 : اراده از دیدگاه اهل سنت و جماعت به چند نوع است؟

1- 3

2- 2

3- 4

4- 7


90 : آیت" یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر" دلیل اثبات بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟

1- توحید الوهیت

2- ارده شرعی

3- توحید ربوبیت

4- اراده تکوینی


91 : کدام نوه اراده مرادف با مشیت است؟

1- شرعی

2- تکوینی

3- دینی

4- 1 و 3


92 : در آیت "یا یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون" معنی کلمه «حرج» را اشاره دارید؟

1- تکمیل کند

2- نمی خواهد

3- مشکل

4- شکر


93 : در آیت "و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تقسط من ورقه الا یعلمها و لا حبه....." معنی کلمه «ورقه» چیست؟

1- خشکی

2- تری

3- برگ

4- کتاب


94 : ایمان داشتن به صفت علم چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


95 : یت " کلم الله موسی تکلیما" دلیل اثبات بر یکی از موضوعات ذیل است؟

1- علم

2- سمع

3- کلام

4- قرانکریم


96 : حکم ایمان داشتن به صفت کلام خداوند متعال چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


97 : قرانکریم دارای چند سوره است؟

1- 30

2- 116

3- 114

4- 115


98 : کدام یک از کلمات ذیل از جمله نام های قرآن کریم میباشد؟

1- الغفار

2- الودود

3- الشهاده

4- الروح


99 : ملک به کدام معنی می باشد؟

1- نور

2- رسالت

3- دوست

4- احترام


100 : ملائک از .....پیدا شده اند.

1- آتش

2- خاک

3- نور

4- هیچکدام