بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

101 : جای بود و باش ملائک:

1- آسمانها

2- زمین

3- بین زمین و آسمان

4- همه درست است


102 : آیت " الحمدالله فاطر السماوات و الارض جاعل الملائکه رسال..." دلیل اثبات بر چیست؟

1- علم خداوند

2- صفت قدرت

3- ملائکه

4- قرانکریم


103 : حکم ایمان داشتن به فرشتگان خداوند متعال چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


104 : کتاب در لغت از کدام کلمه گرفته شده است؟

1- کتیب

2- کاتب

3- کتابت

4- هیچکدام


105 : تورات به کدام پیغمبر نازل شده است؟

1- موسی «ع»

2- داوود «ع»

3- عیسی «ع»

4- محمد «ص»


106 : حکم ایمان آوردن به کتاب های آسمانی چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


107 : وحی در لغت به چی معنی می باشد؟

1- رسالت

2- الهام

3- کلام خفی

4- همه درست است


108 : ایمان آوردن به همه کتاب های نازل شده به صورت اجمالی چی حکم دارد؟

1- فرض

2- واجب

3- سنت

4- مکروه


109 : خداوند به پیامبرانش به چند طریقه وحی کرده است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


110 : نبی واژه ......است.

1- دری

2- پشتو

3- عربی

4- یونانی


111 : کلمه «نباء» به چی معنی است؟

1- خبر رسان

2- پیغمبر

3- خبر

4- خیر


112 : آیا فرق بین نبی و رسول وجود دارد؟

1- بلی

2- نخیر

3- در بعضی موارد

4- هیچکدام


113 : در قرآن کریم نام چند تن از پیامبران ذکر است؟

1- 18

2- 20

3- 25

4- 17


114 : نام ۱۸ تن از پیامبران در کدام سوره از قرآن کریم بیان شده است؟

1- بقره

2- کهف

3- اسراء

4- انعام


115 : ایمان به همه پیامبران چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


116 : آیا نبوت با کوشش و شوق بدست می آید؟

1- بلی

2- نخیر

3- شاید

4- هیچکدام


117 : برترین پیامبران کدام پیامبر است؟

1- داوود «ع»

2- آدم «ع»

3- موسی «ع»

4- محمد «ص»


118 : عصمت در لغت چی را گویند؟

1- حفظ

2- بزرگی

3- نگهداری

4- 1 و 3 درست است


119 : آیت "فاستجبنا له ووهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا ورهبا و کانوا لنا خاشعین" در مورد کدام پیامبر نازل شده است؟

1- داوود «ع»

2- ذکریا «ع»

3- عیسی «ع»

4- ادریس «ع»


120 : عزم در لغت به معنی:

1- صبر

2- ثبات

3- انجام کار با اراده قوی

4- همه درست