بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

141 : قدر در زبان عربی چی را گویند؟

1- حکم

2- فیصله

3- اندازه

4- همه درست است


142 : ایمان داشتن به اینکه هم چیز در رابطه به مخلوقات خداوند «ج» در لوح محفوظ نوشته شده است چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


143 : الله متعال تقدیر مخلوقات را پیش از پیدایش آسمانها و زمین........هزار سال قبل نوشته کرده است؟

1- 20

2- 80

3- 50

4- 90


144 : ایمان داشتن به این که هیچ چیز بدون رضاء، اراده و مشیت الله متعال از عدم به وجود نمی آید چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


145 : آیت "انا کل شی خلقناه بقدره" دلیل اثبات بر یکی از موضوعات ذیل است؟

1- استدراج

2- قضا و قدر

3- برزخ

4- بعث


146 : حکم ایمان داشتن به قضا و قدر چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


147 : برزخ در لغت چی را گویند؟

1- پرده

2- حامل

3- رجوع

4- 1 و 2 درست است


148 : ایمان داشتن به سوالات نکیر و منکر و به نعمت ها و عذاب قبر چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


149 : بعث در لغت چی را گویند؟

1- برانگیختن

2- زنده کردن

3- فرستادن

4- همه درست است


150 : الفاظ مترادف کلمه بعث چیست؟

1- نشور

2- نشات

3- ثانیه

4- همه درست است


151 : حکم ایمان داشتن به بعث چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


152 : شفاعت در لغت چی را گویند؟

1- خواستن نیکی

2- خواستن بخشش

3- ترحم

4- 1 و 2 درست است


153 : آیت" عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا" دلیل اثبات بر یکی از موضوعات ذیل است؟

1- برزخ

2- بعث

3- شفاعت

4- حشر


154 : در آیت "عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا " مراد از مقاما محمودا کدام نوع شفاعت رسول اکرم «ص» می باشد؟

1- کبراء

2- صغراء

3- هیچکدام

4- 1 و 2 درست است


155 : شفاعت رسول اکرم «ص» به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


156 : حدیث"اتق الله حیثما کنت و اتبع السیئه الحسنه تمحها و خالق الناس بخلق حسن" توسط کی روایت شده است؟

1- ابوذرغفاری

2- انس «رض»

3- ابوهریره «رض»

4- ابوحنیفه


157 : بعد از ارتکاب گناه وضو کردن سپس ...... رکعت نماز خواندن و از خدای تعالی مغفرت خواستن از جمله کار های است که سبب امحای بدی ها می گردد.

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


158 : در حدیث "مایصب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم و لاحزن...."معنی دقیق «هم» را اشاره دارید؟

1- مریضی

2- افسرده گی

3- تکلیف

4- اندوه


159 : در مورد حوض به چی تعداد احادیث روایت شده است؟

1- پنجصد

2- کمتر از پنجصد

3- بیشتر از پنجصد

4- هیچکدام


160 : طبق حدیث رسول اکرم «ص» مسافت حوض به چی مقدار است؟

1- عمان الی مدینه

2- عمان الی ایله

3- بیت المقدس الی مکه

4- هیچکدام