بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

161 : حکم ایمان داشتن به حوض رسول اکرم «ص» چیست؟

1- فرض

2- لازم و ضروری

3- سنت

4- واجب


162 : حدیث " لیردن علی ناس من اصحابی الحوض حتی عرفتهم اختلجوا دونی...." توسط کی روایت شده است؟

1- انس «رض»

2- ابو هریره

3- ابو حنیفه

4- امام رازی


163 : حدیث " انی علی الحوض حتی انظر من یرد علی منکم و سیوخذ اناس دونی فاقول...." توسط کی روایت شده است؟

1- امام طحاوی

2- جابر بن سمره

3- انس «رض»

4- هیچکدام


164 : صراط در لغت به معنی چیست؟

1- راه کلان

2- پل

3- جاده

4- هیچکدام


165 : عبور از ما صراط ارتباط مستقیم با .......انسان دارد.

1- تقوا

2- ایمان

3- عمل

4- نیت


166 : آیت " و آن منکم الا واردها" دلیل اثبات به کدام یک از موضوعات ذیل است؟

1- حوض

2- جنت

3- دوزخ

4- صراط


167 : صراط در قرآن کریم به کدام شکل بیان شده است؟

1- اجمالی

2- تفضیلی

3- حقیقی

4- غیرحقیقی


168 : جنت به کدام معنی می باشد؟

1- باغ فراغ

2- راه کلان

3- جنگل

4- خانه وسیع


169 : آیت " سابقوا الی مغفره من ربکم وجنه عرضها کعرض السماء و الارض اعدت للذین آمنوا باالله و رسله " دلیل اثبات بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟

1- حوض

2- جنت

3- دوزخ

4- صراط


170 : جهنم به معنی چی است؟

1- کنده

2- گودال

3- آتش

4- 1 و 2 درست است


171 : خداوند متعال جهنم را برای چی کسانی آفریده است؟

1- کافران

2- مسلمانان

3- مسلمانان گنهکار

4- 1 و 3 درست است


172 : آیت "واتقوا النار التی اعدت للکافرین" دلیل اثبات بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟

1- حوض

2- جنت

3- دوزخ

4- صراط


173 : در آیت " وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا" کلمه زمرا به چی معنی می باشد؟

1- دسته دسته

2- کافران

3- بردن

4- آنانیکه


174 : ایمان داشتن به دوزخ چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


175 : شرک در لغت چی را گویند؟

1- حصه

2- قسمت

3- مساوات

4- 1 و 2 درست است


176 : شرک به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


177 : بدون اسباب کسی را عالم به امور غیب دانستن از جمله کدام نوع شرک است؟

1- شرک در صفات

2- شرک در ذات

3- شرک در تصرفات

4- شرک در عبادت


178 : کسی دیگر را بدون اسباب متصرف و کارساز و برآورنده حاجت دانسته و یا مشگل گشا قبول کردند کدام نوع شرک است؟

1- شرک در صفات

2- شرک در ذات

3- شرک در تصرفات

4- شرک در عبادت


179 : شرک اکبر به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


180 : شرک در .....به شرکی گفته می شود که مرتکب آن حرام بودن و حلال بودن را بر خالف حکم دین الله تعالی از سوی مخلوق بپذیرد و قلبا به آن باور داشته باشد.

1- محبت

2- دعا

3- قصدونیت

4- طاعت