بانک سوالات ریاضی

تعداد سوالات : 268

181 : مختصات مرکز الپس که معادله آن به صورت `x^{2}+2y^{2}+4x-12y-21=0` است ، عبارت است از:

1- `(3,-2)`

2- `(2,3)`

3- `(3,2)`

4- `(-2,3)`


182 : اگر در یک پارابولا معادله خط هادی آن `y=0.75` باشد، پس معادله پارابولا عبارت است از:

1- `y^{2}=3x`

2- `x^{2}=3y`

3- `y^{2}=-3x`

4- `x^{2}=-3y`


183 : اوسط داتا (data) ها برابر `75` است و انحراف معیاری آن `15` است, پس ضریب تغییرات (coefficient of variation) عبارت است از:

1- `CV=\frac{1}{5}`

2- `CV=\frac{1}{11}`

3- `CV=\frac{1}{9}`

4- `CV=\frac{1}{3}`


184 : پریود تابع `f(x)=0.5sin(4.2x)` عبارت است از:

1- `\frac{42 \pi}{100}`

2- `\frac{10 \pi}{21}`

3- `\frac{200 \pi}{21}`

4- `\frac{21 \pi}{100}`


185 : هرگاه `f(x)=\sqrt{x+1}` و `g(x)=x^{2}+10` باشد، در این صورت `(gof)(x)` مساوی است به:

1- `(x+1)^{2}+10`

2- `x+11`

3- `\sqrt{x^{2}+11}`

4- `x^{2}+11`


186 : حاصل `\frac{tan\sqrt{88}-sin\sqrt{88}}{2tan\sqrt{88}}` مساوی است به:

1- `\frac{1}{cos^{2}(\sqrt{22})}`

2- `cos^{2}(\sqrt{88})`

3- `-sin^{2}(\sqrt{88})`

4- `\frac{1}{sin^{2}(\sqrt{22})}`


187 : هرگاه `p(x)=x^{3}+8x^{2}+12x+6` و `Q(x)=4x^{2}+x-4` باشد ، پس `p(x)+Q(1)` مساوی است به:

1- `35x^{2}+8x+7`

2- `x^{3}+8x^{2}+12x+7`

3- `24x^{3}+8x+7`

4- `x^{3}+8x^{2}+2x`


188 : حاصل `\frac{-3tan\sqrt{84}+3sin\sqrt{84}}{2tan(\sqrt{84})}` مساوی است به:

1- `-3sin^{2}(\sqrt{84})`

2- `3sin^{2}(\sqrt{21})`

3- `-3csc^{2}(\sqrt{21})`

4- `-\frac{3}{csc^{2}(\sqrt{21})}`


189 : انتیگرال معین `\int_{-2}^{2}x(x-3)dx` مساوی است به:

1- `\frac{17}{3}`

2- `\frac{14}{3}`

3- `\frac{16}{3}`

4- `\frac{13}{3}`


190 : لیمت `\lim_{x\rightarrow -\infty }(-x^{10}-x^{2}+1)` مساوی است به:

1- `\infty `

2- شکل مبهم `(\infty -\infty )` را دارد و محاسبه شده نمی تواند

3- `0`

4- `-\infty `


191 : اگر `\epsilon (x)` در `x\rightarrow 20` یک تابع بی نهایت کوچک و `\lim_{x\rightarrow 20}k(x)=-20` باشد، پس تابع `\epsilon (x)` مساوی است به:

1- `\epsilon (x)=20+k(x)`

2- `\epsilon (x)=0`

3- `\epsilon (x)=-20+k(x)`

4- `\epsilon (x)=\lim_{x\rightarrow 20}k(x)+20`


192 : نمرات سالانه لیلا و وحیده قرار ذیل داده شده اند: نمرات لیلا: `60, 95 , 85 , 60` | نمرات وحیده: `80, 94 , 80 , 95` اوسط حسابی نمرات لیلا و وحیده به ترتیب عبارت اند از:

1- `82.5` و `80`

2- `75` و `87.25`

3- `80` و `82.5`

4- `80` و `90`


193 : نقاط `(3,2)` و `(2,3)` به کدام مستقیم متناظر هستند:

1- `x=0`

2- `y=x`

3- `2x+3y=0`

4- `y=0`


194 : هرگاه `x=2, y=-4, z=3` پس قیمت `\frac{1}{3}x^{2}-\frac{1}{4}y^{2}-\frac{1}{5}z^{2}` مساوی است به:

1- `\frac{67}{15}`

2- `\frac{15}{77}`

3- `-\frac{15}{77}`

4- `-\frac{67}{15}`


195 : در معادله `16x^{2}+4y^{2}=64` محراق های بیضوی عبارت اند از:

1- `F_{1}(0,-\sqrt{12}), F_{2}(\sqrt{12},-\sqrt{12})`

2- `F_{1}(0,\sqrt{12}), F_{2}(\sqrt{12},-\sqrt{12})`

3- `F_{1}(\sqrt{12},0), F_{2}(-\sqrt{12},0)`

4- `F_{1}(0,\sqrt{12}), F_{2}(0,-\sqrt{12})`


196 : انتگرال `\int_{0}^{1}e^{x^{2}}(ln2^{\frac{x}{2}})` مساوی است به:

1- `\frac{ln2}{4}(e-1)`

2- `\frac{ln2}{3}(e-1)`

3- `\frac{ln2}{3}(e+1)`

4- `\frac{ln2}{4}(e+1)`


197 : ترادف `a_{n}= \frac{1}{ln10-1}` چه نوع یک ترادف است؟

1- حسابی

2- متزاید

3- هارمونیک

4- هندسی


198 : اگر `f(x)=3^{-x}` باشد، پس نقطه تقاطع با محور `y` مساوی است به:

1- `(1,3)`

2- `(3,1)`

3- `(0,1)`

4- `(1,0)`


199 : اگر `z=cos\frac{\pi }{2}+i sin\frac{\pi }{2}` باشد، `z\cdot z` مساوی است به:

1- `i`

2- `-1`

3- `1`

4- `-i`


200 : ترتیــب خطــی وکتور هــای `a_{1}=3\vec{i}+2\vec{j}+4\vec{k}` و `a_{2}=2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k}` را بدست آورید اگر `a_{2}=-2` و `a_{1}=2` باشند:

1- `11\vec{j}-12\vec{k}`

2- `19\vec{i}+11\vec{j}-12\vec{k}`

3- `23\vec{i}+14\vec{j}`

4- `2\vec{i}-2\vec{j}+10\vec{k}`