بانک سوالات ریاضی

تعداد سوالات : 268

221 : اگر `\vec{j}=(0,1,0)` باشد، پس `j\cdot j` مساوی است به:

1- `2`

2- `0`

3- `-\vec{j}`

4- `1`


222 : هر گاه در مثلث ABC نصف محیط `45cm` و اندازه دو ضـلع آن بـه ترتیـب `24cm` و `30cm` باشند، پس طول ضلع سوم آن مساوی است به:

1- `37cm`

2- `36cm`

3- `35cm`

4- `38cm`


223 : قیمت `\lim_{x\rightarrow 0}(\frac{32x}{64sinx})^{\frac{2sinx}{x}}` مساوی است به:

1- `1`

2- `e`

3- `e^{\frac{1}{x}}`

4- `\frac{1}{4}`


224 : اگر A و B حوادث اتفاقی از هم مستقل و `P(A)=\frac{2}{3}` و `P(A\cap B)=\frac{1}{4}` باشند، پـس `P(B)` مساوی به چند است:

1- `\frac{1}{4}`

2- `\frac{1}{8}`

3- `\frac{3}{8}`

4- `\frac{5}{8}`


225 : قیمت `\lim_{x\rightarrow 10}(10x-100)^{\frac{sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}}` مساوی است به:

1- `+\infty `

2- `-\infty `

3- `e^{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{12}}}`

4- `0`


226 : اگر `P(A)=\frac{3}{5}` و `P_{A}=\frac{5}{6}` باشد، `P(A\cap B)` مساوی است به:

1- `\frac{1}{4}`

2- `\frac{1}{2}`

3- `\frac{1}{3}`

4- `\frac{1}{5}`


227 : ناحیه تعریف `y=log100` عبارت است به:

1- `(0,\infty )`

2- `[-\infty ,0)`

3- `[0 ,\infty)`

4- هیچکدام


228 : افاده مثلثاتی `\frac{sin320^{\circ}}{sin400^{\circ}}` مساوی است به:

1- `\frac{1}{2}`

2- `0`

3- `1`

4- `-1`


229 : در ردیف `3,6,9,...` مجموعه چند حد آن مساوی به `165` می شود؟

1- `n=10`

2- `n=25`

3- `n=20`

4- `n=40`


230 : قیمت `cos0` عبارت است از:

1- `sin\frac{\pi}{2}`

2- `sin\frac{\pi}{6}`

3- `sin\frac{\pi}{3}`

4- `sin\frac{\pi}{4}`


231 : شکل ساده افاده `ln^{100}ln^{50}(\frac{2}{2e})` عبارت است از:

1- `log^{150}(\frac{1}{e})`

2- `log^{150}(\frac{2}{e})`

3- `log^{100}(\frac{1}{e})`

4- `log1`


232 : `\lim_{x\rightarrow -1}|x^{2}-2x-5|` مساوی است به:

1- `-2`

2- `2`

3- `4`

4- `-4`


233 : در ترادف `a_{n}={\frac{4n+12}{3},n\epsilon \mathbb{I}\mathbb{N}}` باشد، حد دوازدهم عبارت است از:

1- `15`

2- `20`

3- `25`

4- `30`


234 : `\lim_{x\rightarrow 10e^{-}}\frac{100x}{x-10e}` مساوی است به:

1- `10e`

2- `-\infty `

3- `\infty `

4- `1`


235 : انتگرال `\int e^{x}(e^{x}+1)^{-\frac{1}{2}}dx` مساوی است به:

1- `\frac{1}{2}\sqrt{e^{x}+1}+c`

2- `\sqrt{e^{x}+1}+c`

3- `\frac{(e^{x}+1)^{1}}{2}+c`

4- `2\sqrt{e^{x}+1}+c`


236 : نقطه غیر متمادیت تابع `f(x)=\frac{x^{2}+x-2}{(x^{3}+x)^{ln\frac{1}{11}}}` عبارت است از:

1- `x=0`

2- `x=3`

3- `x=1`

4- تابع دارای نقطه غیر متمادیت نیست


237 : اگر متریکس (`5` `1` `8`)=A باشد، پس `|A|` مساوی است به:

1- `4`

2- `40`

3- تعریف نشده

4- `14`


238 : شعاع دایره `x^{2}+y^{2}-2y-3=0` عبارت است از:

1- `r=2`

2- `r=3`

3- `r=1`

4- `r=7`


239 : هرگاه پولینوم `p(x)` دارای خاصیت `p(-1)=0=P(1)` باشد، بر کدام افـاده ذیـل پـوره قابـل تقسـیم است:

1- `x^{2}-1`

2- `x^{2}-5x`

3- `x^{2}+x+6`

4- `x^{2}+2`


240 : در انتگرال `\int e^{x^{2}}e^{lnx}dx` اگر `x> 0` باشد، عبارت است از:

1- `\frac{1}{2}e^{x}+c`

2- `\frac{2}{5}e^{x^{2}}+c`

3- `\frac{2}{4}e^{x^{2}}+c`

4- `2e^{x^{2}}+c`