بانک سوالات ریاضی

تعداد سوالات : 268

141 : `\lim_{x\rightarrow 1}(sinx\sqrt{cot^{2}x+1})` مساوی است به:

1- `sin^{2}1`

2- `0`

3- `sin^{3}1`

4- `1`


142 : `cos^{2}\sqrt{3}+\frac{tan^{2}\sqrt{3}}{sec^{2}\sqrt{3}}` مساوی است به:

1- `1`

2- `tan^{2}\sqrt{3}-1`

3- `2`

4- `tan^{2}\sqrt{3}+1`


143 : معادله مثلثاتی `2cosx=1` در انتروال `[0,\frac{\pi }{2}]` چند حل دارد:

1- دو حل دارد

2- لایتناهی حل دارد

3- یک حل دارد

4- حل ندارد


144 : `\lim_{x\rightarrow 10}\frac{log^{3}(1000x)}{log^{2}(10x)}` مساوی است به:

1- `8`

2- `4`

3- `2`

4- `16`


145 : `f(x)=3^{3xcos\alpha }` , پس `\frac{d^{5}f(x)}{dt^5}` مساوی است به:

1- `ln9`

2- `cos\alpha ln3`

3- `cos\alpha ln9`

4- صفر


146 : اگر معادله دایره `\frac{1}{2}x^{2}+\frac{1}{2}y^{2}-2x-2y=0` باشد، پس مختصات مرکز دایره عبارت است از:

1- `(2,-2)`

2- `(-2,2)`

3- `(2,2)`

4- `(-2,-2)`


147 : اگر معادله پارابولا به صورت `y^{2}=19x` باشد، نقطه محراق پارابولا عبارت است از:

1- `f(0,\frac{19}{4})`

2- `f(\frac{19}{4},0)`

3- `f(-\frac{19}{4},0)`

4- `f(0,-\frac{19}{4})`


148 : اگر میل های دو مستقیم با هم مساوی نباشند، این مستقیم ها دارای کدام یک از حالت های زیر می باشند:

1- متنافر

2- متقاطع

3- موازی

4- منطبق


149 : قیمت `x` در معادله `log_{3}\frac{1}{3}+log_{3}(x+1)=1` مساوی می شود به:

1- `x=8`

2- `x=-5`

3- `x=4`

4- `x=2`


150 : اگر بخواهیم وزن اطفال 5 ساله یک منطقه را تعین کنیم از کدام روش باید استتفاده کنیم:

1- مشاهده

2- آزمایش

3- پرسش شفاهی

4- پرسش کتبی


151 : لیمت `\lim_{x\rightarrow 0}\frac{ln(x-1)}{x}` مساوی است به:

1- `-1`

2- موجود نیست

3- `e`

4- `2`


152 : نتیجه انتیگرال `\int_{0}^{1}\frac{1}{2x-3}dx` مساوی است به:

1- `-\frac{1}{2}ln3`

2- `ln3`

3- `2ln3`

4- `4ln3`


153 : قیمت `sgn(sin^{2}\frac{81}{60})` مساوی است به:

1- `sin^{2}\frac{81}{60}`

2- `-1`

3- `1`

4- تعریف نشده است


154 : قیمت `sgn(cos^{2}\frac{21}{10})` مساوی است به:

1- تعریف نشده است

2- `cos^{2}\frac{21}{10}`

3- `-1`

4- `1`


155 : مجانب افقی تابع `f(x)=\frac{5x}{x^{2}-3}` عبارت است از:

1- `y=3`

2- مجانب افقی ندارد

3- `y=0`

4- `y=-3`


156 : اگر `f(x)=(\frac{1}{2})^{x}` باشد، پس `f^{'}(-1)` مساوی است به:

1- `2ln2`

2- `-ln4`

3- `-ln2`

4- `-2ln4`


157 : اگر یک نمونه گیری از جامعه بزرگ صورت گرفته باشد، طوریکه جامعه به چند دسته تقسیم واز هر دسته نمونه انتخاب شده باشد:

1- این نمونه گیری یک نمونه گیری طبقه ای است

2- این نمونه گیری یک نمونه گیری خوشه ای است

3- این نمونه گیری یک نمونه گیری سیستماتیک است

4- این نمونه گیری یک نمونه گیری ساده است


158 : معادله خط مستقیم که ازنقطه `(0,2)` گذشته و دارای میل `m=\frac{10}{3}` باشد عبارت است از:

1- `10x-y+6=0`

2- `10x-3y+6=0`

3- `10x-y+3=0`

4- `10x+y+6=0`


159 : افاده لوگاریتمی `log_{b}x^{4}\cdot log_{z}b` مساوی است به:

1- `4log_{x}z`

2- `4log_{z}x`

3- `4log_{b}z`

4- `4log_{b}x`


160 : تجربه تصادفی عبارت ازتجربه ای میباشد که:

1- حادثه که قبلا اتفاق افتاده باشد

2- حادثه ای که نتایج آن به صورت قطعی معلوم نباشد و حادثه به صورت تصادفی اتفاق نه افتد

3- نتایج آن به صورت قطعی معلوم باشد

4- حادثه ای که نتایج آن به صورت قطعی معلوم نباشد و حادثه به صورت تصادفی اتفاق افتد