بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

1 : د (څیرونکی) لغت سمه معنا په نښه کړی:

1- توضیحاتی

2- تحقیقی

3- لیکول

4- محقیق

2 : داوطن دی ځان زموږ / دا وطن ایمان زموږ / په پروتني بیت کې دقایفې کلیمې په نښه کړئږ

1- زموږ، زموږ

2- ځان، ایمان

3- دا، دا

4- وطن، وطن

3 : د عارف مونث بڼه په نښه کړئ:

1- عارفه

2- عارفیه

3- عارفا

4- عارفی

4 : د (مظلوم) لغت ضد معنی عبارت ده له:

1- ظالم

2- ظلم

3- ناتوان

4- بی وزلی

5 : توپ او نه تفنګ لري. په دې جمله کې څه ډول ادات موجود دي:

1- اضافت

2- تشبیهی

3- عطفی

4- استفهامي

6 : د ورځې څو ډوډۍ خورې؟ په دې جمله کې څه ډول ضمیر راغلی:

1- مبهم

2- ملکي

3- اشاري

4- استفهامي

7 : دا وطن دی خان زموږ / دا وطن ایمان زموږ / په پورتني بیت کې ردیف په نښه کړۍ:

1- دا، دا

2- وطن، وطن

3- زموږ، زموږ

4- خان، ایمان

8 : د (لړۍ) په کلیمه کې شته هیجاوې په نښه کړئ:

1- څلور

2- پینځه

3- دوه

4- درې

9 : د ګرویږ نه معنا په نښه کړئ:

1- تحقیق

2- ګوزار

3- سوال

4- ځواب

10 : د اجمل خټک د ادبي لیکونو مجموعه (ټولګه) ده:

1- زړه خواله

2- روغ لیونی

3- کچکول

4- چونغر

11 : د سوبې مفرد بڼه په نښه کړئ:

1- سوبی

2- سوبکه

3- سوبئ

4- سوبه

12 : تویول دوینو شر او پیغور وي / شرمنده ذلیل سرټیټی ظلم و زور وي / په پورتني بیت کې دقافیې کلیمې په نښه کړئ:

1- پیغور، زور

2- شرم، ظلم

3- وي، وي

4- تویول، ذیلیل

13 : د منطقه جمع بڼه په نښه کړئ:

1- منطقی

2- منطقان

3- منطقونه

4- منطقې

14 : سړیتوپ وي محترم په هر لباس کې / په زري جامو کې وي که په کرباس کې / په پورتنی بیت کې ردیف په نښه کړئ:

1- لباس، کرباس

2- وي، وي

3- په، که

4- کې، کې

15 : د (روڼ) لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- روښانه کول

2- روښانه

3- روښانول

4- رڼول

16 : د (ورکه) لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- کوچنیان

2- ورکړه

3- نصحیت

4- برخه

17 : په لاندی نوموکې عام نوم په نښه کړی:

1- ولس

2- کارغه

3- ببرک

4- سپین

18 : د (دود) کلیمه څو څپی لری:

1- دوه

2- یوه

3- څلور

4- دری

19 : یا له یاره سره تللی په سفر وای // په هر ځای می غوړولی پری وزر وای په پورتنی بیت کی ردیف په نښه کړی:

1- وای، وای

2- یاره، سره

3- سفر، وزر

4- تللی، غورلی

20 : د (ستا) ملکی ضمیر جمع بڼه په نښه کری:

1- ستاسی

2- د دوی

3- زموږ

4- موږ