بانک سوالات پشتو صنف دهم

تعداد سوالات : 200

181 : د پښتو ادبیاتو لومړی نثری بیلګه په څه نامه یادیږی؟

1- تذکره

2- مخزن الاسلام

3- تذکرة الاولیا

4- بوستان

182 : «څه وقت راغلی ؟» څه ډول جمله ده؟

1- امریه

2- پوښتنی

3- قسمیه

4- دعاییه

183 : د پښتو ژبی لومړی نثر کتاب څه نومیږی؟

1- خیرالبیان

2- سالو وږمه

3- مخزن الاسلام

4- کلیله و دمنه

184 : دستار نامه د کوم لیکوال اثر دی؟

1- خوشحال خان خټک

2- رحمن بابا

3- کروړ

4- الفت

185 : آریانانو څو ډوله جرګی لرلی نومونه یی په نښه کړی؟

1- سیمتی

2- سیمتی او سبها

3- سبها

4- اوستا – ویدا

186 : د پښتو نثری آثارو لومړنی معلوم لیکوال په نښه کړی؟

1- ابو محمد هاشم سروانی

2- محمد آصف صمیم

3- بیټ نیکه

4- درویش دورانی

187 : «میرویس نیکه» څه ډول نوم دی؟

1- معنا نوم

2- شمیر نوم

3- خاص نوم

4- عام نوم

188 : د حمزه شینواری د منظومو آثارو څخه دی؟

1- زینه

2- یون، بهیر

3- بهیر، ګلدسته

4- ټول سم دی

189 : د «لمر پریوت» څه ډول جمله ده؟

1- ساده

2- تعجبی

3- شکی احتمالی

4- ټینګاری

190 : د « زوړ » کلیمی ګرامری نوم په نښه کړی؟

1- اسم

2- صفت

3- قید

4- ضمیر

191 : د «ماڼی» لغت سمه معنا په نښه کړی؟

1- اتاق

2- کوټه

3- خونه

4- قصر

192 : د «ویاړ» لغت سمه معنی عبارت ده له؟

1- ویاړونه

2- وړیا

3- فخر

4- افتخارونه

193 : پته خزانه د چا اثر دی؟

1- محمد هوتک

2- خوشحال خان خټک

3- یونس خیبری

4- رحمان بابا

194 : د «ضرورت» لغت مترادف کلیمه په نښه کړی؟

1- اړتیا

2- اړوند

3- اړول

4- محتاج

195 : «لمر را وخوت نړی رڼا شوه» څه ډول جمله ده په نښه یی کړی؟

1- تمنایی

2- ساده

3- مرکبه

4- امریه

196 : د خوشحال خان خټک د کروسی نوم په نښه کړی؟

1- افضل خان خټک

2- اشرف خان هجری

3- کاظم خان شیدا

4- علی خان

197 : د ویرنه معنا په نښه کړی؟

1- افتخار

2- مرثیه

3- ژرل

4- ویریدل

198 : رحمن بابا د پښتو شعر په کوم قالب کی شاعری کړیده؟

1- قصیده

2- غزل

3- مثنوی

4- رباعی

199 : «اوس د ستا رضا جفا کړی *** ما دا ستا جفا قبوله» په پورتنی بیت کی کوم ډول صنعت موجود دی په نښه یی کړی؟

1- تضمین

2- طباق

3- المربع

4- توشیع

200 : د « درهم برهم » ضد کلیمه عبارت ده له؟

1- ویجاړ

2- روغ ړمت

3- ګډوډ

4- خراب