بانک سوالات پشتو صنف دهم

تعداد سوالات : 200

61 : د « انتباه » مترادف کلیمه:

1- مشابه

2- تیروته

3- مشبوع

4- هیڅ یو

62 : د خوشحال خان خټک د مړینی کال په نښه کړی:

1- 1100 هـ ق

2- 1000 هـ ق

3- 1200 هـ ق

4- 1300 هـ ق

63 : د «لړۍ» معنی په نښه کړی:

1- کړی

2- بړی

3- ستومانه

4- بهیر

64 : د امیر امان هللا خان په وخت سو لویی جرګه جوړی شوی په نښه یی کړی:

1- څلور

2- دوه

3- دری

4- یو

65 : په کوم لویه جرګه کی احمد شاه بابا د ملی مشر او واکمن په توګه وټاکل شو:

1- د مانجی جرګه

2- کوکران

3- د مزار شیر سرخ لویه جرګه

4- لغمان جرګه

66 : د رحمن بابا د پښتو ادب کومی دوری پوری اړه لری:

1- لرغونی

2- اوسنی

3- کلاسیکه

4- معاصره

67 : فعل په نښه کړی:

1- قهرمان

2- خورم

3- دوه

4- کوټلی

68 : کله چی یو د نزاکت او لطافت لپاره شاعر خپل ځان په یو شی ناخبره واچوی په داسی حال کی چی ښه پری خبر او ور معلوم وی دغه ډول صنعت په کوم نوم یادیږی:

1- رجوع

2- عکس العمل

3- عارفانه تجاهل

4- طباق

69 : د بد رنګ کلمه څه ډول کلمه ده په نښه یی کړی:

1- فعل

2- اسم

3- صفت

4- هیڅ یو

70 : د «پیرزوینه» سمه معنا په نښه کړی:

1- غوښتنه

2- بریالیتوب

3- لورینه

4- پخلاینه

71 : د « کچه » لغت سمه معنا:

1- غرمه

2- مزرعه

3- خوند

4- سطحه

72 : «ارمان چی راغلی وی!» څه ډول جمله ده:

1- تمنایی

2- امریه

3- تعجبی

4- پوښتنی

73 : د «یرغل» سمه معنا په نښه کړی:

1- غلمغال

2- تیری

3- شورماشور

4- هیڅ یو

74 : د « نادودی » معنی په نښه کړی:

1- زور زیاتی

2- ناقراره

3- بی ډوله

4- ټول سم دی

75 : «نښانه د خدای د قهر بد حاکم دی - چی هیڅ عدل انصاف نلری ظالم دی» د پورته بیت شاعر په نښه کړی:

1- عبدالقادر خان ختک

2- بایزید روښان

3- حمید مومند

4- بیت نیکه

76 : بایزید روښان په کوم کال کی زیږیدلی دی:

1- 826 هـ ق

2- 1026 هـ ق

3- 926 هـ ق

4- 1126 هـ ق

77 : «ځه الله دی مل شه» څه ډول جمله ده په نښه کړی:

1- ټینګاری

2- قسمیه

3- دعاییه

4- امریه

78 : «لمر راخوت نړی رڼا شوه» څه ډول جمله ده؟ په نښه کړی:

1- ساده

2- امریه

3- هیڅ یو

4- مرکبه

79 : د «کمزوری» کلمه څه ډول نوم دی:

1- صفت

2- ستاینوم

3- 1 او 2 سم دی

4- فعل

80 : د « هڅول » معنی په نښه کړی:

1- تشویقول

2- دعا کول

3- هیرول

4- زمولول