بانک سوالات پشتو صنف دهم

تعداد سوالات : 200

101 : د «افضل» معنا په نښه کړی؟

1- کمال

2- بوښت

3- غوره

4- بیکاره

102 : د یوی جغرافیایی اسټوګن خلک چی ګډ تاریخ، فرهنګ، دودونه او ملی ویاړونه ولری په کوم نوم یادیږی؟

1- نژاد

2- ملت

3- قوم

4- ګرو

103 : د جملی اساسی برخی څو دی؟

1- پنځه

2- څلور

3- دری

4- دوه

104 : د شهباز خان خټک د کړوسی نوم په نښه کړی؟

1- علی خان

2- اشرف خان هجری

3- کاظم خان شیدا

4- کاظم خان شیدا

105 : د پښتو ادب د منځنی یا کلاسیکی دوری د هغه کتاب نوم په نښه کړی چی په پښتو، دری، عربی او هندی ژبو لیکل شوی دی؟

1- خیرالبیان

2- مخزن الاسلام

3- پټه خزانه

4- غرغښت نامه

106 : (چی په تمه د سپروشی - هغه پاتی په میروشی ) څه ډول متل دی؟

1- منظوم

2- منثور

3- 1 او 2 سم دی

4- هیڅ یو

107 : د پښتو ادبی تاریخ په څو دورو ویشل شوی دی؟

1- دوه

2- دری

3- څلور

4- پنځه

108 : «تذکرة الاولیا» د پښتو ادب تاریخ کومی دوری پوری اړه لری؟

1- لرغونی دوره

2- کلاسیکه دوره

3- معاصر دوره

4- ټول غلط دی

109 : « هڅه» لغت سمه معنا؟

1- کوښښ

2- سرعت

3- لایق

4- هوښیار

110 : د «کرکیله» مترادف په نښه کړی؟

1- بزرګی

2- نجاری

3- خیاطی

4- هیڅ یو

111 : د «پلی» لغت سمه معنا؟

1- تطبیق

2- پلو

3- طرف

4- بیل

112 : احمد راغلی، څه ډول جمله ده؟

1- مرکبه

2- امریه

3- ساده

4- هیڅ یو

113 : آخوند درویزه په مسجع نثر کوم کتاب لیکلی دی؟

1- خیرالبیان

2- مخزن الاسلام

3- دسالووږمه

4- پټه خزانه

114 : خیرالبیان تول څو بابونه لری په نښه کړی؟

1- شل

2- دیرش

3- پینځوس

4- څلویښت

115 : «.د ښایست مرغه د خط په برو والوت - د عاشق په زړه یوه نرمه هوا راغله » په پورتنی بیت کی کوم صنعت کارول شوی؟ په نښه کړی.

1- مراعات النظیر

2- عکس او تبدیل

3- طباق

4- لف او نشر

116 : د «روڼ» لغت سمه معنی؟

1- رنول

2- روښانه کول

3- روښانول

4- روښنای

117 : د «واک» معنی په نښه کړی؟

1- ورک

2- درک

3- اختیار

4- کامل

118 : د « مهال » لغت سمه معنا په نښه کړی؟

1- مازیګر

2- وخت

3- نهار

4- هیڅ یو

119 : د خیرالبیان په مقابل کی کوم کتاب لیکل شوی دی؟

1- معرفت

2- مخزن الاسلام

3- شرعیعیت

4- فرخنامه

120 : د « خدای خدمتګار » ملی اصلالحی غورځنګ رهبر او مشر څوک و؟

1- فخر افغان پاچا خان

2- سمندر خان سمندر

3- غنی خان غنی

4- اجمل خان ختک