بانک سوالات پشتو صنف دهم

تعداد سوالات : 200

121 : د «اتل» لغت سمه معنا په نښه کړی؟

1- قهرمان

2- ټول سم دی

3- زړور

4- تکړه

122 : «اوریدلي مي قصه ده – چی له شاتو هم خوږه ده – د اختر په ورځ سهار – بایزید چی ورویدار» شاعر یی په نښه کړی؟

1- نازو انا

2- زرغونه کاکړ

3- بی بی زینب

4- بی بی رابعه

123 : «احمد شاه بابا» څه ډول نوم دی؟

1- شمیر نوم

2- عام نوم

3- خاص نوم

4- ستاینوم

124 : د «اتل» معنا په نښه کړی؟

1- وتلی

2- کوټلی

3- قهرمان

4- فرمان

125 : په لاندی جمله کی د ارتباط توری په نښه کړی (زمونږ کور په کلی کی دی)؟

1- عمل

2- په

3- زمونږ

4- راولی

126 : سمه جمله په نښه کړی؟

1- روان یی غمیه چیرته

2- یی چیرته روان غمیه

3- غمیه چیرته روان یی

4- چیرته روان یی غمیه

127 : «زلفی په مخ کړه خم په خم کینه و ماته مخ په مخ» په پورته بیت کی څه ډول صنعت کارول شوی دی؟

1- قلب کل

2- تلمیخ

3- قلب بعض

4- قلب مستوی

128 : هغه نوم چی په عام ډول شیان نوموی په نښه کړی؟

1- شمیر نوم

2- عام نوم

3- جمع نوم

4- خاص نوم

129 : کاظم خان شیدا د چا زوی دی؟

1- خوشحال خان خټک

2- اشرف خان حجری

3- علی خان

4- افضل خان خټک

130 : د ادبی صنعتونو ډولونه په نښه کړی؟

1- لفظی او معنوی صنایع

2- لفظی صنایع

3- بیان

4- معنوی صنایع

131 : «او» له څه ډول اداتو څخه دی؟

1- تشبیهی

2- ارتباطی

3- اضافت

4- عطف

132 : په لاندی نوموکی مفرد نوم په نښه کړی؟

1- غرونه

2- ګلان

3- ګلونه

4- غر

133 : د خوشحال خټک د پلار نوم په نښه کړی؟

1- یحی خان

2- شهباز خان

3- سدو خان

4- داود خان

134 : «بی دیار له مخی نه ویدم چه کسی – دواړه کسی ملک دلمر په شغلو کسی» په پورته بیت کوم صنعت راغلی دی په نښه کړی؟

1- تلمیخ

2- تجنیس

3- طباق

4- لف و نشر

135 : قلم څه ډول نوم دی؟

1- عام نوم

2- شمیر نوم

3- خاص نوم

4- معنی نوم

136 : د عبدالقادر خان خټک زوکړی کال په نښه کړی؟

1- 1050 هـ ق

2- 1063 هـ ق

3- 1010 هـ ق

4- 1945 هـ ق

137 : «نه تل بهار وی نه تل خزان وی هستی نیستی شی نیستی هستی شی» د پورته بیت معنوی ښایست په نښه کړی؟

1- طباق

2- تجنیس

3- توشیح

4- تضمین

138 : د «اغیزناک» لغت سمه معنی عبارت ده له؟

1- پیل

2- تأثیر لرونکی

3- آغاز

4- اغیز

139 : هغی غونډی ته ویل کیږی چی د ځانګړو قومی، ولسی او ملی مسایلو د حل او څیړولو لپاره جوړیږی؟

1- مرکه

2- جرګه

3- میله

4- جلسه

140 : په لاندی کلیمو کی فعل په نښه کړی؟

1- غوړول

2- پورته

3- ریښتینی

4- کاږه