بانک سوالات پشتو صنف دهم

تعداد سوالات : 200

141 : د «د ښوونکی لاس» په دی عبارت کی څه ډول ادات راغلی؟

1- تشبیهی

2- ملکی

3- اضافت

4- عطف

142 : د پښتو ژبی لومړنی نثر لیکونکی څه نومیږی؟

1- محمد داود هوتک

2- ګل پاچا الفت

3- ابو محمد هاشم

4- پیر روښان

143 : د کلیمو د بیلابیلو ډلونه له یو ځای کیدو څخه شی جوریږی؟

1- ادات

2- توری

3- جمله

4- کلیمه

144 : د «ډیر» ضد کلیمه په نښه کړی؟

1- څه نا څه

2- زیات

3- لږ

4- منځنی اندازه

145 : په ژبه کی هغه خوږی خبری یا لنډی ویناوی دی چی د ټولنیز په لړکی رامنځته شوی وی په نښه کړی؟

1- متلونه

2- ګړنی

3- مجاوری

4- اصطلاحات

146 : د کوم کال وروسته تذکرة الاولیا لیکل شوی دی؟

1- 612 هـ ق

2- 512 هـ ق

3- 182 هـ ق

4- 712 هـ ق

147 : د خیر البیان په مقابل کی کوم کتاب لیکل شوی دی؟

1- فرحنامه

2- معرفت

3- مخزن الاسلام

4- شریعت

148 : «نښانه د خدای د قمر ید حاکم دی – چی هیڅ انصاف نلری ظالم دی» د پورته بیت شاعر په نښه کړی؟

1- حمید مومند

2- عبدالقادر خان خټک

3- بایزید روښان

4- بیټ نیکه

149 : امیر حمزه شینواری چیرته خاورو ته وسپارل شوی دی؟

1- لواړګی

2- اټغر

3- لنګر کوت

4- اټک

150 : د «فکر» لغوی معنی په نښه کړی؟

1- هڅه

2- ټول سم دی

3- ذهنی بوختیا

4- هاند

151 : تذکرة الاولیا اثر چا لیکلی دی؟

1- پیر روشان

2- سلیمان ماکو

3- اخوند درویزه

4- سلیمان لایق

152 : د جملی هغه برخه ده چی د مبتدا حال څرګندوی؟

1- ساده

2- هیڅ یو

3- مرکب

4- خبر

153 : هغه کلیمه چی په لغت کی مالګه کولو ته وایی په نښه کړی؟

1- تلمیخ

2- رجوع

3- تجنیس

4- طباق

154 : د سعدی بوستان چا په پښتو ژباړلی؟

1- شیدا

2- زرغونه کاکړ

3- نازو انا

4- رحمان بابا

155 : د «لوبغاړی» لغت سمه معنی؟

1- لوبی

2- لوبی کوونکی

3- جمنازیوم

4- ستدیوم

156 : «خیرالبیان» د چا اثر دی؟

1- یونس

2- نورالدین

3- پیر روښان

4- ملا نعمت الله

157 : د «نغښتی» لغت مترادفه کلیمه په نښه کړی؟

1- ترغاړه

2- په غاړه

3- ناغه شوی

4- پیچلی

158 : د «برخلیک» لغت سمه معنا په نښه کړی؟

1- انتقاد

2- سرنوشت

3- ګد کار

4- عاجز

159 : «په دود» له څه ډول اداتو دی؟

1- تشبیهی

2- ارتباطی

3- عطف

4- اضافت

160 : د «اړتیا» لغت مترادف کلیمه په نښه کړی؟

1- ضرورت

2- حاجت

3- نیاز

4- ټول سم دی