بانک سوالات پشتو صنف یازدهم

تعداد سوالات : 139

21 : لاندې شعر شاعر په نښه کړئ؟ «ژبه هم ښه وینا کاندې چې یې وینه- د خاوند په الس کې رزاو درهمونه»

1- ابوهاشم سرواني

2- ښکارندوی غوري

3- شیخ اسعد سوري

4- شیخ متي

22 : لاندې شعر شاعر په نښه کړئ؟ «دپسرلي ښکلونکي بیا کړل سنګارونه - بیا یې ولونل په غرونو کې لعلونه»

1- شیخ اسعد سوري

2- امیرکروړ سوري

3- امیرفولاد سوري

4- ښکارندوی غوري

23 : امیرکروړ سوري د کومې دورې شاعر دی؟

1- منځنۍ

2- لرغونې

3- معاصره

4- ټول سم نه دي

24 : ملک یارغرشین د چا زوی دی؟

1- احمد

2- هوتک بابا

3- بیټ نیکه

4- شیخ متي

25 : ملک یارغرشین دچا د دربار شاعر وو؟

1- سلطان علاوالدین

2- سلطان شهاب الدین

3- امیرناصر

4- امیرمحمد سوري

26 : ملک یار په کوم ځای کې مړدی؟

1- په پښورکې

2- په کندهارکې

3- په ډهلي کې

4- په کابل کې

27 : ملک یار په کوم کال کې زیږدلی دی؟

1- 511 هـ ق

2- 851 هـ ق

3- 581 هـ ق

4- 551 هـ ق

28 : اکبر زمیداوري په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟

1- شپږمه

2- اوومه

3- اتمه

4- نهمه

29 : لاندې شعر د کوم شاعر دی؟« څښتن مومل دی ـ اوس مو یرغل دی - غازیانو ګورې ــ څښتن مو مل دی »

1- شیخ متي

2- ملکیارغرشین

3- ښکارندی غوري

4- اکبر زمینداوري

30 : الندې شعر د کوم شاعر دی؟ «د خپل ځان له حیرانیه څه ویل کړم د عشق ویر به تل په خپله پټول کړم»

1- اکبر زمینداوري

2- سلیمان ماکو

3- شیخ تیمن

4- دوست محمد خان

31 : سلیمان ماکو تذکرة الولیا کتاب په کوم کال کې لیکلی دی؟

1- 615 هـ ق

2- 614 هـ ق

3- 612 هـ ق

4- 610 هـ ق

32 : سلیمان ماکو په کوم ځای کې زیږدلی دی؟

1- د هلمند په سروان کې

2- د کندهار په ارغستان

3- د غور په مندیش کې

4- د وزیرستان په کاڼي ګړم کې

33 : سلیمان ماکو د چا زوی دی؟

1- احمد

2- عباس

3- بارک خان سابزی

4- ملا دین محمد

34 : د «خدای مینه» اثر دچا دی؟

1- سلیمان ماکو

2- شیخ متي بابا

3- شیخ تیمن

4- ابو هاشم سرواني

35 : لاندې شعرد کوم شاعر پورې اړه لري؟ «خاونده ښکلی ستا جمال دی - ښکاره یې لور په لورجمال دی»

1- شیخ متي

2- شیخ تیمن

3- سلیمان ماکو

4- شیخ اسعد سوري

36 : شیخ متي د چا زوی دی؟

1- هوتک بابا

2- بارک خان

3- شیخ کاکړ

4- عباس

37 : «تزکرة الولیا» د چا اثر دی؟

1- سلیمان ماکو

2- ښکارندوی غوري

3- ملک یار غیش

4- شیخ تیمن

38 : شیخ متي بابا په کوم کال کې زیږدلی دی؟

1- 586 هـ ق

2- 623 هـ ق

3- 688 هـ ق

4- 581 هـ ق

39 : زرغونه کاکړ په کوم ځای کې اوسیده؟

1- کندهار په پنجوایي کې

2- د هلمند په سروان کې

3- ننګرهار په شنوار کې

4- یو هم نه

40 : د «پښتوبوستان» کتاب چا لیکل دی؟

1- میرمن نیکبخته

2- زرغونه کاکړ

3- شیخ سعدی

4- یوهم نه