بانک سوالات پشتو صنف یازدهم

تعداد سوالات : 139

61 : «هار» لغت سمه مانا په ګوته کړئ؟

1- ګل

2- څرګندیدل

3- اغزی

4- امیل

62 : د « مېنه» لغت سمه مانا ده

1- وطن

2- خانه

3- مسکن

4- ټول سم دي

63 : د «هوسۍ» سمه مانا ده

1- چرګه

2- آهو

3- آرزو

4- غوا

64 : د «اړخ» لغت سمه معنی ده:

1- ډډه

2- لوری

3- خوا

4- ټول سم دي

65 : د «اوبدل» لغت سمه معنی:

1- جنګ

2- خوړل

3- ګنډل

4- ماتول

66 : د «استوګنې» لغت سمه معنی

1- جومات

2- کورس

3- میشته

4- فرستادن

67 : د «بوختیا» لغت سمه معنی په نښه کړئ؟

1- مصروفیت

2- بیکاره

3- خټګر

4- بزګر

68 : د «بوډا» لغت سمه معنی:

1- زوړ

2- کهن سال

3- سپین ږیری

4- ټول سم دی

69 : د «برخلیک» لغت سمه مانا په نښه کړئ؟

1- سرنوشت

2- مقام

3- حصه

4- قسمت

70 : د «پاڅون» لغت سمه مانا په نښه کړئ؟

1- انقلاب

2- ګرځیدل

3- قیام

4- 1 او 2 سم دی

71 : د «تندي» لغت سمه مانا په نښه کړئ؟

1- ماتول

2- مخکښ

3- پیشاني

4- لار

72 : د «جود» لغت سمه مانا ده:

1- سخا

2- واضح

3- څرګنده

4- کشتي

73 : د «جلباب» لغت سمه مانا په نښه کړئ؟

1- کفن

2- پړونی

3- چادر

4- 2 او 3 سم دی

74 : د «څانګې» لغت مانا ده:

1- ښاښونه

2- برخې

3- شعبات

4- ټول سم دي

75 : د «زملوي» لغت مانا ده؟

1- پژمرده

2- مولوي

3- تازه

4- ټول سم دي

76 : د «ژانرونه» لغت مانا ده؟

1- نثر

2- شعر

3- ورمونه

4- ډولنه

77 : د «غور» لغت سمه مانا ده؟

1- غرورکول

2- دقت

3- بي پروایي

4- مستغني

78 : د «لونل» لغت مانا ده:

1- تیتول

2- ټولول

3- کرل

4- ریبل

79 : د «واټ» لغت سمه مانا ده:

1- سړک

2- ویاله

3- غرونه

4- کور

80 : د «ویرنه» لغت سمه مانا ده:

1- ترس

2- غم

3- خوب

4- پریشاني