بانک سوالات پشتو صنف یازدهم

تعداد سوالات : 139

81 : د «ورین» لغت مانا ده:

1- کلک

2- پوست

3- پراخ

4- ټول سم دي

82 : د «ساقي نامه» اثرلیکوال څوک دی؟

1- بیټ نیکه

2- زرغونه کاکړ

3- زرغونه نورزی

4- زرغونه انا

83 : لاندې شعرد کوم شاعر دی؟ «ساقي پاڅه پیاله راکړه ـــ مرور یارمې په خالکړه*** اوبه تویې په لمبو مړه – اور مې مړ په اوبوکړه»

1- میرمن الایی

2- میرمن نیکبخته

3- زرغونه کاکړ

4- زرغونه نورزی

84 : رابعه د کوم واکمن هم عصره وه؟

1- امیرکروړ

2- سلطان غیاس الدین

3- سلطان شهاب الدین

4- امیرمحمد سوري

85 : لاندې شعر د کوم شاعردی؟ «آدم یې ځمکې وته راستون کا - په اور دغم یې سوی لړمړن کا»

1- حمیده

2- زرغونه

3- نیکبخته

4- رابعه

86 : سلطان بهلول لودي د چا زوی دی؟

1- ملک کالا

2- احمد شاه بابا

3- ملک اکوړه

4- سلطان حسین لودی

87 : میرمن نیکبخته په کوم ځای کې ژوند کاوه؟

1- ملتان کې

2- پیښور کې

3- اشنغرکې

4- مندیش کې

88 : دوست محمد کاکړ د کومې پیړۍ شاعر دی؟

1- دوهمې

2- دریمې

3- څلوریمې

4- لسمې

89 : نصر لودي د کومې دورې شاعرانو له ډلې څخه دی؟

1- معاصره دوره

2- منځنۍ دوره

3- لرغونې دوره

4- کلاسیکه دوره

90 : شیخ خرښبون د کومې دورې شاعردی؟

1- لرغونې دوره

2- اوسنې دوره

3- معاصره دوره

4- منځنې دوره

91 : لرغونې دوره د آثارو په لحاظ:

1- ډیر آثار لري

2- لږ آثار لري

3- هیڅ آثار نه لري

4- ټول سم دي

92 : وروسته د امیر كروړ نه څوك د غور په تخت كیناست :

1- شیخ اسعد سوری

2- سلطان شهاب الدین

3- امیر ناصر

4- سلطان محمود غزنوی

93 : د شیخ مصلح الدین سعدي بوستان نومي كتاب چاپه پښتو شعر و ژباړه :

1- میرمن حلیمی

2- میرمن زرغوني کاکړ

3- میرمن بي بي نیكبختی

4- میرمن نازو انا

94 : په پښتو ژبه کي تذکرة الاولیا کتاب په 2۱۲ ه کال چا لیکلی دی؟

1- بیټ نیکه

2- زرغوني انا

3- حمید مومند

4- سلیمان ماکو

95 : شیخ متي بابا په کوم کال کې مړ دی؟

1- 688 هـ ق

2- 687 هـ ق

3- 686 هـ ق

4- 685 هـ ق

96 : لومړی السته راغلی نثري کتاب څه نومیږي؟

1- تذکرة الولیا

2- پټه خزانه

3- سالو وږمه

4- د خدا مینه

97 : سالو وږمه نثري کتاب لیکوال څوک دی؟

1- هاشم بن زید سرواني

2- سلیمان ماکو

3- ښکارندوی غوري

4- ملک یارغرشین

98 : سلطان بهلول لودی په کوم کال کې زیږدلی دی؟

1- 998 هـ ق

2- 614 هـ ق

3- 889 هـ ق

4- 814 هـ ق

99 : په تاریخي لحاظ د یوې ژبې ادبیات په څو برخو ویشل کیږي؟

1- 4 دورو

2- 5 دورو

3- 2 دورو

4- یو هم نه

100 : د « تنوع » لغت سمه معنا عبارت ده له ؟

1- قسم

2- نو

3- رنګین

4- اوږ