بانک سوالات پشتو صنف یازدهم

تعداد سوالات : 139

121 : د « جګړه » لغت ضد معنی په نښه کړی ؟

1- جنګیالی

2- جنګ

3- سوله

4- سول ایز

122 : د « ځواکمن » لغت ضد معنی په نښه کړی ؟

1- ضعیف

2- قوې

3- قوت

4- نادار

123 : «که په میوند کی شهید نه شوي *** زما اللیه ! بی ننګی ته دې ساتینه » په پورتنی بیت کی د تشبیه ادات په نښه کړی ؟

1- په

2- ته

3- نه

4- که

124 : په لاندی بیت کی مشبه په نښه کړی ؟ « زلفی مار سترګی نرګس و روځی ښکاري دي *** فرقه ځکه د خوبانو شوه سر کښته »

1- ښکاری

2- نرګس

3- سترګی

4- مار

125 : د « افراط » لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- کاڅور

2- کاڅوری

3- کڅوړونه

4- کڅوړان

126 : «د بادام په څیر می زړه سوری سوری شی *** چی راپورته په غمزه سترګو باڼوه کړی » په پورته بیت کی مشبه په نښه کړی ؟

1- په څیر

2- سوری / سوری

3- زړه

4- بادام

127 : له خپلې پرته یوه کلیمه په بله معنی کار ولو ته څه وایی ؟

1- بدیع

2- بیان

3- تشبیه

4- مجاز

128 : «که په غره وی که په سمه *** ورسره ګر ځی چتکه » په پورتنی بیت مکی د تشبه ادات په نښه کړی ؟

1- وی

2- په

3- که

4- سره

129 : د « صادق » لغت مترادف معنی په نښه کړی ؟

1- صوفی

2- غلط

3- لایق

4- هیڅ یو

130 : د «مترادف » لغات سمه معنی په نښه کړی ؟

1- چی معنا یی سره یو شان وي

2- منشابه

3- متضاد وي

4- ورته وي

131 : د « انځور ګړی » معنی په نښه کړی ؟

1- تول سم دی

2- عکاسی

3- نقاشی

4- رسامی

132 : هغه کلیمه چی معنا یی لاره د نفس تذکیه له لاری د حقیقت د ترلاسه کولو سلوک مسلک دی عبارت ده له ؟

1- تصوف

2- صوفی

3- طباقیت

4- طریقت

133 : د « جوګه » لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- لایق

2- باور

3- سیالان

4- وړیا

134 : د «خوږ» ضد کلمه په نښه کړی؟

1- خوږه لوړی

2- شیرین

3- تریو

4- تریخ

135 : د « انځور» لغت سمه معنی؟

1- رسم

2- تصویر

3- عکس

4- تول سم دی

136 : نثر په اصطلاح کی هغه وینا ده؟

1- چی وزن ولری

2- چی قافیه ولری

3- چی وزن او قافیه ولری

4- چی وزن او قافیه ونه لری

137 : په لویدیځ ادب کی لندۍ کیسی ته څه وایی؟

1- ناول

2- لانګ ستوری

3- شارټ ستوری

4- رومان

138 : د «بشپړ» لغت سمه معنی؟

1- بشر

2- مکمل

3- شیر

4- ماهی

139 : د «مشبه به» لغت سمه معنی؟

1- نیږدیوالی

2- له کوم شی سره چی یو شی تشبیه کیږی

3- ورته کول

4- یو شی د بل په شان کید وته