بانک سوالات پشتو صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 75

1 : هانري جارج راورتي د پیتر راورټي زوی په کوم کال کې د انګلیس و فل مت ښارکې زیږیدلی دی:

1- 1825 میلادی

2- 1850 میلادی

3- 1835 میلادی

4- 1845 میلادی

2 : د «بیړه» لغت څو څپې لري؛ په نښه یې کړئ:

1- دوه

2- یوه

3- څلور

4- دري

3 : د «نچوړ» لغت سمه معنی په نښه کړئ:

1- تجربه

2- نتیجه

3- متوجه

4- چور او چپاول

4 : «چی په تمه د سپرو شي-- هغه پاتې پّه میروشي » په پورتنۍ بیت کې ردیف په نښه کړی؟

1- سپرو / میرو

2- تمه هغه

3- په په

4- شي شي

5 : د «امال ائ انشا» کتاب لیکوال څوک دی ؟

1- محمد صدیق روهی

2- گل پاچا الف

3- زلمی هیواد وال

4- افضل

6 : د پښتو ادب خوږ ژبی شاعر « یونس خیبری» په کومه پیری که ژوند کاوه ؟

1- دولسمه هجری پیری

2- لسمه هجری پیری

3- نهمه هجری پیری

4- دریمه هجری پیری

7 : د «وړ» لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- لایق

2- موړ

3- کوچنی

4- مهریان

8 : «یا یې مړ دبیلتانه له غمه ژړ وای *** یا په دواړو سترګوټپ ړوند په نظر وای» په پورتنې بیت کی ردیف په نښه کړی ؟

1- بیلتانه /غمه

2- وای /وای

3- ژر / نظر

4- دواړو / سترګو

9 : په لاندې بیت کې د قافیې کلیمې په نښه کړئ : « زه یی د ادا له رنګه هست یمه *** ځم لکه نګهت په الره مست یمه »

1- هست /مست

2- یمه / لاره

3- یمه / یمه

4- رنګه / لاره

10 : «یا له یاره سره تللی په سفر وای *** په هر ځای می غوړولی پری وزر وای » په پورته بیت کې د قافیې کلیمئ په نښه کړی ؟

1- سفر / وزر

2- وای / وای

3- تللی / غوړولی

4- یاره / سره

11 : «یار له یاره سره ولاړ وای به رکاب کې *** یا یې مړ وای د هجران په اول تاب کې » په پورته بیت کې د قافیې کلیمې په نښه کړئ ؟

1- ولاړ/ م

2- کی /کي

3- وای /وای

4- رکاب/تاب

12 : یار له یاره سره ولاړ وای به رکاب کې / یا یې مړ وای د هجران په اول تاب کې / په پورته بیت کې د ردیف کلیمې په نښه کړئ ؟

1- وای /وا

2- ولاړ/مړ

3- رکاب ناب

4- کې / کې

13 : د «مثال » کلیمې سمه بڼه ده ؟

1- مثالان

2- مثالکی

3- مثالونه

4- مثالین

14 : د « نمونه» کلیمی جمع بنه ده ؟

1- نومونه

2- نمونی

3- نمونې

4- نمونۍ

15 : د « پیل» لغت ضد معنا عبارت ده له :

1- پای

2- وروسته

3- اړخ

4- جلو

16 : د «ټاټوبی» لغت جمع بڼه عبارت ده له ؟

1- ټاټوبۍ

2- ټاټوبونه

3- ټاټوبیان

4- ټاټوبي

17 : په لاندې کلیمو کی فعل په نښه کړئ ؟

1- ژر ژر

2- پاڅیږم

3- نن

4- هلته

18 : هغه کلیمه چی معنا یی پلا ، وار او دوران دی په نښه کړی ؟

1- نظام

2- پیر

3- تیر

4- چار

19 : د عبد القادر خان خټک د اشعار و دیوان په نښه کړئ :

1- دستار نامه

2- بستان اولیا

3- حدیقه خټک

4- کلیات

20 : خالص په شي په حشر دا آفتاب دګرمایی / ننوځه دشرعې په خیام د محمد/ کل مرسل نبي وپاګ رسول ته مختاع ده / ټول په دا ګواه دی خاص و عام دمحمد په پورت بیتونو کې ردیف په نښه کړئ

1- خالص/خاص

2- د محمد / دمحمد

3- خیام عام

4- مرسل /رسول