بانک سوالات پشتو صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 75

21 : د «توپیر» لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- توکم

2- فرق

3- اندازه

4- توانا

22 : «دا سوی ستی وطن پریږدی چې لږوخاندي *** دغه غیرتی وطن پریږدی چی لږ وخاندي» په دې بیت کې ردیف نښه کړئ؟

1- وطن /وطن

2- نتلی / غیرتی

3- وخاندی/ پریږدی

4- وطن پریږدی چی لږ وخاندی

23 : « همه واړه نیک کردا دی *** امینان دی وفادار دی «په پورتنی بیت کې د قافیه کلمه په نښه کړی؟

1- کردار/ و فادار

2- نیک / امینان

3- واړه / همه

4- دی /دی

24 : «داوطن دی ځان زموږ *** دا وطن ایمان زموږ » په پروته بیت کې دقافیې کلیمې په نښه کړئ؟

1- زموږ، زموږ

2- خان، ایمان

3- دا، دا

4- وطن، وطن

25 : د «مظلوم» لغت ضد معنی عبارت ده له:

1- ظالم

2- ظلم

3- ناتوان

4- بیوزلی

26 : «دا وطن دی ځان زموږ *** دا وطن ایمان زموږ » په پورته بیت کې ردیف په نښه کړئ:

1- دا، دا

2- وطن، وطن

3- زموږ، زموږ

4- ځان، ایمان

27 : «تویول دوینو شر او پیغور وي *** شرمنده ذلیل سرټیټی ظلم و زور وي » په پورتني بیت کې دقافیې کلیمې په نښه کړئ:

1- پیغور، زور

2- شرم، ظلم

3- وي، وي

4- تویول، ذیلیل

28 : «سړیتوپ وي محترم په هر لباس کې *** په زري جامو کې وي که په کرباس کې » په پورته بیت کې ردیف په نښه کړئ:

1- لباس، کرباس

2- وي، وي

3- په، که

4- کې، کې

29 : د «روڼ» لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- روښانه کول

2- روښانه

3- روښانول

4- رڼول

30 : د «وړکه» لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- کوچنیان

2- ورکړه

3- نصحیت

4- برخه

31 : د لاندې څلورو نومونو څخه یوازې مفرد نوم په نښه کړئ:

1- بزګران

2- ملګری

3- پلویان

4- دوبیان

32 : د « پور» لغت جمع بنه عبارت ده له:

1- پورانیان

2- پوران

3- پوزیان

4- پورونه

33 : «چې په خپله پوهه نه وي ښه هغه دی *** چې ده بل سړی به پله پسې روان شي »

1- روان، ایمان

2- شي، شي

3- سړی، بخری

4- خپله، پوهه

34 : د بډایه مفرد مذکر بڼه په نښه کړئ:

1- بډای

2- بډایان

3- بډایی

4- بډاي

35 : «لا منو» کلیمه څو هیجا وی تری:

1- څلور

2- یوه

3- دری

4- دوه

36 : د «ور» کلیمه څو هیجاوې لري:

1- دوه

2- دری

3- څلور

4- یوه

37 : د «سترګه» جمع په نښه کری:

1- سترګان

2- سترګونه

3- سترګی ونه

4- سترګی

38 : د «سوګند» لغت سمه معنا په نښه کړئ:

1- مو

2- وعده

3- قسم

4- سو قصد

39 : د «پند» لغت سمه معنا په نښه کړئ:

1- مصاحت

2- انتظار

3- مرسله

4- نصیحت

40 : که دیو بیت هره مسره «نیم بیتي» قافیه ولري نو دا بیت به نه څو دورو څخه جوړ وي:

1- یو

2- درې

3- دوه

4- څلور