بانک سوالات پشتو صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 75

41 : د «هڅه» لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- کوښښ

2- لیدل

3- زغم

4- تحقیق

42 : د «خاص» کلیمه څو هیجاوې لري په نښه یې کړئ:

1- ځلور

2- درې

3- دوه

4- یوه

43 : د «بد خواهانو» کلیمه څو هیجاوې لري:

1- پنځه

2- دوه

3- څلور

4- درې

44 : «قافیه» په لغت کې څه ته ویل کیږي په نښه یې کړئ:

1- شعر

2- هم آهنگ

3- د مخه

4- وروسته

45 : د «ټنډه» جمع بڼه په نښه کړئ:

1- ټنډۍ

2- ټنډان

3- ټنډې

4- ټنډونه

46 : د چارواکي کلمه ضد معنی عبارت ده له :

1- وزگار

2- د واک خاوند

3- د چارو واکمن

4- د منصب څښتن

47 : د «جنجال» جمع بڼه په نښه کړئ:

1- جنجالیان

2- جنجالیونه

3- جنجالان

4- جنجالونه

48 : د لاندینیو آثار و څخه کوم یو یې په لمسه هجري پیړۍ کې په مسجع نثر لیکل شوی دی:

1- تذکره الاولیا

2- مخزن الاسلام

3- دستار نامه

4- سالو وږمه

49 : «کرکه نه وي یو له بله محبت وی *** ورورولي سوله صفا وي ښه نیت وي» په پورته بیت کې ردیف په نښه کړئ:

1- کرکه، سوله

2- بله، سوله

3- وی، وی

4- محبت، نیت

50 : هغه کلیمه، چې معنایې په دقت سره جدا کول او مجزا کول دي په نښه کړی:

1- سپارل

2- څیړنه

3- ګرخول

4- سپړل

51 : «واړه خواست کاندی له تا نه *** که پادشاه دی که ګدا *** طمع ته له هیچا نه کړی *** ګاه له تا واړه اشیا » په پورتنو میلونو کې د قافیی کلیمی په نښه کړئ:

1- له، طه

2- واړه، واړه

3- هیچا، اشیا

4- ګدا، اشیا

52 : د هڅونه معنا په نښه کړئ:

1- بیدارول

2- تشویق

3- کوښتونه

4- لکت

53 : په لاندې نوموکې عام نوم په نښه کړئ:

1- ولس

2- کارغه

3- ببرک

4- سپین

54 : د «دود» کلیمه څو څپې لري:

1- دوه

2- یوه

3- څلور

4- دری

55 : «یار له یاره سره تللی په سفر وای *** په هر ځای مې غوړولی پری وزر وای» په پورته بیت کې ردیف په نښه کړئ:

1- وای، وای

2- یاره، سره

3- سفر، وزر

4- تللی، غورلی

56 : ځمکه هغه سوځي، چې ارو پرې بلیږي – دی ته څه ډول جمله ویل کیږی:

1- محاوره

2- منظوم متل

3- اصطلاح

4- منثور متل

57 : نعت څه ته وایي:

1- هغه منظوم یا منثور کلام، چې د حضرت محمد (ص) شخصیت او اخلاقو ستاینه پکی شوی وي

2- هغه منظوم یا منثور کلام، چې د اصحابو ستاینه پکي وي

3- د شخانو ستاینو ته ویل کیږي

4- اسم

58 : «یایې مړ د بیلتانه له غمه ژر وای *** یا په دواړو سترګو ټپ ړوند په نظر وای» په پورته بیت کې د قافیه کلیمې په نښه کرئ:

1- ژر، نظر

2- وای، وای

3- بیلتانه

4- دواړو، سرتګو

59 : د پوهاند عبدالحی حبیبي اصلی استوګن ځای په نښه کړی

1- کندهار

2- ننگرهار

3- پکتیا

4- کابل

60 : « دا په مخ یی د خط لیکه دوتا راغله *** که کعبی لره مشکینه قبا راغله » په پورته بیت کی ردیف په نښه کړی:

1- دا، که

2- دوتا، قبا

3- راغله، راغله

4- مخ یی، کعبی