بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

181 : ملک یارغرشین د چا زوی دی؟

1- احمد

2- هوتک بابا

3- بیټ نیکه

4- شیخ متي

182 : ملک یارغرشین دچا د دربار شاعر وو؟

1- سلطان علاوالدین

2- سلطان شهاب الدین

3- امیرناصر

4- امیرمحمد سوري

183 : ملک یار په کوم ځای کې مړدی؟

1- په پښورکې

2- په کندهارکې

3- په ډهلي کې

4- په کابل کې

184 : ملک یار په کوم کال کې زیږدلی دی؟

1- 511 هـ ق

2- 851 هـ ق

3- 581 هـ ق

4- 551 هـ ق

185 : اکبر زمیداوري په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟

1- شپږمه

2- اوومه

3- اتمه

4- نهمه

186 : لاندې شعر د کوم شاعر دی؟« څښتن مومل دی ـ اوس مو یرغل دی - غازیانو ګورې ــ څښتن مو مل دی »

1- شیخ متي

2- ملکیارغرشین

3- ښکارندی غوري

4- اکبر زمینداوري

187 : الندې شعر د کوم شاعر دی؟ «د خپل ځان له حیرانیه څه ویل کړم د عشق ویر به تل په خپله پټول کړم»

1- اکبر زمینداوري

2- سلیمان ماکو

3- شیخ تیمن

4- دوست محمد خان

188 : سلیمان ماکو تذکرة الولیا کتاب په کوم کال کې لیکلی دی؟

1- 615 هـ ق

2- 614 هـ ق

3- 612 هـ ق

4- 610 هـ ق

189 : سلیمان ماکو په کوم ځای کې زیږدلی دی؟

1- د هلمند په سروان کې

2- د کندهار په ارغستان

3- د غور په مندیش کې

4- د وزیرستان په کاڼي ګړم کې

190 : سلیمان ماکو د چا زوی دی؟

1- احمد

2- عباس

3- بارک خان سابزی

4- ملا دین محمد

191 : د «خدای مینه» اثر دچا دی؟

1- سلیمان ماکو

2- شیخ متي بابا

3- شیخ تیمن

4- ابو هاشم سرواني

192 : لاندې شعرد کوم شاعر پورې اړه لري؟ «خاونده ښکلی ستا جمال دی - ښکاره یې لور په لورجمال دی»

1- شیخ متي

2- شیخ تیمن

3- سلیمان ماکو

4- شیخ اسعد سوري

193 : شیخ متي د چا زوی دی؟

1- هوتک بابا

2- بارک خان

3- شیخ کاکړ

4- عباس

194 : «تزکرة الولیا» د چا اثر دی؟

1- سلیمان ماکو

2- ښکارندوی غوري

3- ملک یار غیش

4- شیخ تیمن

195 : شیخ متي بابا په کوم کال کې زیږدلی دی؟

1- 586 هـ ق

2- 623 هـ ق

3- 688 هـ ق

4- 581 هـ ق

196 : زرغونه کاکړ په کوم ځای کې اوسیده؟

1- کندهار په پنجوایي کې

2- د هلمند په سروان کې

3- ننګرهار په شنوار کې

4- یو هم نه

197 : د «پښتوبوستان» کتاب چا لیکل دی؟

1- میرمن نیکبخته

2- زرغونه کاکړ

3- شیخ سعدی

4- یوهم نه

198 : زرغونه کاکړ د چا لور دی؟

1- ملا محمد

2- ملا دین محمد

3- ملا ګل محمد

4- شیخ الله داد

199 : میرمن نیکبخته د چا لور ده؟

1- سلیمان ماکو

2- بابړخان

3- شیخ الله داد

4- ملا دین محمد

200 : زرغونه کاکړ د کومې دورې شاعره ده؟

1- منځنۍ دوره

2- کلاسیکه دوره

3- لرغونې دوره

4- معاصره دوره