بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

221 : د «اړخ» لغت سمه معنی ده:

1- ډډه

2- لوری

3- خوا

4- ټول سم دي

222 : د «اوبدل» لغت سمه معنی:

1- جنګ

2- خوړل

3- ګنډل

4- ماتول

223 : د «استوګنې» لغت سمه معنی

1- جومات

2- کورس

3- میشته

4- فرستادن

224 : د «بوختیا» لغت سمه معنی په نښه کړئ؟

1- مصروفیت

2- بیکاره

3- خټګر

4- بزګر

225 : د «بوډا» لغت سمه معنی:

1- زوړ

2- کهن سال

3- سپین ږیری

4- ټول سم دی

226 : د «برخلیک» لغت سمه مانا په نښه کړئ؟

1- سرنوشت

2- مقام

3- حصه

4- قسمت

227 : د «پاڅون» لغت سمه مانا په نښه کړئ؟

1- انقلاب

2- ګرځیدل

3- قیام

4- 1 او 2 سم دی

228 : د «تندي» لغت سمه مانا په نښه کړئ؟

1- ماتول

2- مخکښ

3- پیشاني

4- لار

229 : د «جود» لغت سمه مانا ده:

1- سخا

2- واضح

3- څرګنده

4- کشتي

230 : د «جلباب» لغت سمه مانا په نښه کړئ؟

1- کفن

2- پړونی

3- چادر

4- 2 او 3 سم دی

231 : د «څانګې» لغت مانا ده:

1- ښاښونه

2- برخې

3- شعبات

4- ټول سم دي

232 : د «زملوي» لغت مانا ده؟

1- پژمرده

2- مولوي

3- تازه

4- ټول سم دي

233 : د «ژانرونه» لغت مانا ده؟

1- نثر

2- شعر

3- ورمونه

4- ډولنه

234 : د «غور» لغت سمه مانا ده؟

1- غرورکول

2- دقت

3- بي پروایي

4- مستغني

235 : د «لونل» لغت مانا ده:

1- تیتول

2- ټولول

3- کرل

4- ریبل

236 : د «واټ» لغت سمه مانا ده:

1- سړک

2- ویاله

3- غرونه

4- کور

237 : د «ویرنه» لغت سمه مانا ده:

1- ترس

2- غم

3- خوب

4- پریشاني

238 : د «ورین» لغت مانا ده:

1- کلک

2- پوست

3- پراخ

4- ټول سم دي

239 : د «ساقي نامه» اثرلیکوال څوک دی؟

1- بیټ نیکه

2- زرغونه کاکړ

3- زرغونه نورزی

4- زرغونه انا

240 : لاندې شعرد کوم شاعر دی؟ «ساقي پاڅه پیاله راکړه ـــ مرور یارمې په خالکړه*** اوبه تویې په لمبو مړه – اور مې مړ په اوبوکړه»

1- میرمن الایی

2- میرمن نیکبخته

3- زرغونه کاکړ

4- زرغونه نورزی