بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

301 : د «روڼ» لغت سمه معنی؟

1- رنول

2- روښانه کول

3- روښانول

4- روښنای

302 : د «واک» معنی په نښه کړی؟

1- ورک

2- درک

3- اختیار

4- کامل

303 : د « مهال » لغت سمه معنا په نښه کړی؟

1- مازیګر

2- وخت

3- نهار

4- هیڅ یو

304 : د خیرالبیان په مقابل کی کوم کتاب لیکل شوی دی؟

1- معرفت

2- مخزن الاسلام

3- شرعیعیت

4- فرخنامه

305 : د « خدای خدمتګار » ملی اصلالحی غورځنګ رهبر او مشر څوک و؟

1- فخر افغان پاچا خان

2- سمندر خان سمندر

3- غنی خان غنی

4- اجمل خان ختک

306 : د «اتل» لغت سمه معنا په نښه کړی؟

1- قهرمان

2- ټول سم دی

3- زړور

4- تکړه

307 : «اوریدلي مي قصه ده – چی له شاتو هم خوږه ده – د اختر په ورځ سهار – بایزید چی ورویدار» شاعر یی په نښه کړی؟

1- نازو انا

2- زرغونه کاکړ

3- بی بی زینب

4- بی بی رابعه

308 : «احمد شاه بابا» څه ډول نوم دی؟

1- شمیر نوم

2- عام نوم

3- خاص نوم

4- ستاینوم

309 : د «اتل» معنا په نښه کړی؟

1- وتلی

2- کوټلی

3- قهرمان

4- فرمان

310 : په لاندی جمله کی د ارتباط توری په نښه کړی (زمونږ کور په کلی کی دی)؟

1- عمل

2- په

3- زمونږ

4- راولی

311 : سمه جمله په نښه کړی؟

1- روان یی غمیه چیرته

2- یی چیرته روان غمیه

3- غمیه چیرته روان یی

4- چیرته روان یی غمیه

312 : «زلفی په مخ کړه خم په خم کینه و ماته مخ په مخ» په پورته بیت کی څه ډول صنعت کارول شوی دی؟

1- قلب کل

2- تلمیخ

3- قلب بعض

4- قلب مستوی

313 : هغه نوم چی په عام ډول شیان نوموی په نښه کړی؟

1- شمیر نوم

2- عام نوم

3- جمع نوم

4- خاص نوم

314 : کاظم خان شیدا د چا زوی دی؟

1- خوشحال خان خټک

2- اشرف خان حجری

3- علی خان

4- افضل خان خټک

315 : د ادبی صنعتونو ډولونه په نښه کړی؟

1- لفظی او معنوی صنایع

2- لفظی صنایع

3- بیان

4- معنوی صنایع

316 : «او» له څه ډول اداتو څخه دی؟

1- تشبیهی

2- ارتباطی

3- اضافت

4- عطف

317 : په لاندی نوموکی مفرد نوم په نښه کړی؟

1- غرونه

2- ګلان

3- ګلونه

4- غر

318 : د خوشحال خټک د پلار نوم په نښه کړی؟

1- یحی خان

2- شهباز خان

3- سدو خان

4- داود خان

319 : «بی دیار له مخی نه ویدم چه کسی – دواړه کسی ملک دلمر په شغلو کسی» په پورته بیت کوم صنعت راغلی دی په نښه کړی؟

1- تلمیخ

2- تجنیس

3- طباق

4- لف و نشر

320 : قلم څه ډول نوم دی؟

1- عام نوم

2- شمیر نوم

3- خاص نوم

4- معنی نوم