بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

321 : د عبدالقادر خان خټک زوکړی کال په نښه کړی؟

1- 1050 هـ ق

2- 1063 هـ ق

3- 1010 هـ ق

4- 1945 هـ ق

322 : «نه تل بهار وی نه تل خزان وی هستی نیستی شی نیستی هستی شی» د پورته بیت معنوی ښایست په نښه کړی؟

1- طباق

2- تجنیس

3- توشیح

4- تضمین

323 : د «اغیزناک» لغت سمه معنی عبارت ده له؟

1- پیل

2- تأثیر لرونکی

3- آغاز

4- اغیز

324 : هغی غونډی ته ویل کیږی چی د ځانګړو قومی، ولسی او ملی مسایلو د حل او څیړولو لپاره جوړیږی؟

1- مرکه

2- جرګه

3- میله

4- جلسه

325 : په لاندی کلیمو کی فعل په نښه کړی؟

1- غوړول

2- پورته

3- ریښتینی

4- کاږه

326 : د «د ښوونکی لاس» په دی عبارت کی څه ډول ادات راغلی؟

1- تشبیهی

2- ملکی

3- اضافت

4- عطف

327 : د پښتو ژبی لومړنی نثر لیکونکی څه نومیږی؟

1- محمد داود هوتک

2- ګل پاچا الفت

3- ابو محمد هاشم

4- پیر روښان

328 : د کلیمو د بیلابیلو ډلونه له یو ځای کیدو څخه شی جوریږی؟

1- ادات

2- توری

3- جمله

4- کلیمه

329 : د «ډیر» ضد کلیمه په نښه کړی؟

1- څه نا څه

2- زیات

3- لږ

4- منځنی اندازه

330 : په ژبه کی هغه خوږی خبری یا لنډی ویناوی دی چی د ټولنیز په لړکی رامنځته شوی وی په نښه کړی؟

1- متلونه

2- ګړنی

3- مجاوری

4- اصطلاحات

331 : د کوم کال وروسته تذکرة الاولیا لیکل شوی دی؟

1- 612 هـ ق

2- 512 هـ ق

3- 182 هـ ق

4- 712 هـ ق

332 : د خیر البیان په مقابل کی کوم کتاب لیکل شوی دی؟

1- فرحنامه

2- معرفت

3- مخزن الاسلام

4- شریعت

333 : «نښانه د خدای د قمر ید حاکم دی – چی هیڅ انصاف نلری ظالم دی» د پورته بیت شاعر په نښه کړی؟

1- حمید مومند

2- عبدالقادر خان خټک

3- بایزید روښان

4- بیټ نیکه

334 : امیر حمزه شینواری چیرته خاورو ته وسپارل شوی دی؟

1- لواړګی

2- اټغر

3- لنګر کوت

4- اټک

335 : د «فکر» لغوی معنی په نښه کړی؟

1- هڅه

2- ټول سم دی

3- ذهنی بوختیا

4- هاند

336 : تذکرة الاولیا اثر چا لیکلی دی؟

1- پیر روشان

2- سلیمان ماکو

3- اخوند درویزه

4- سلیمان لایق

337 : د جملی هغه برخه ده چی د مبتدا حال څرګندوی؟

1- ساده

2- هیڅ یو

3- مرکب

4- خبر

338 : هغه کلیمه چی په لغت کی مالګه کولو ته وایی په نښه کړی؟

1- تلمیخ

2- رجوع

3- تجنیس

4- طباق

339 : د سعدی بوستان چا په پښتو ژباړلی؟

1- شیدا

2- زرغونه کاکړ

3- نازو انا

4- رحمان بابا

340 : د «لوبغاړی» لغت سمه معنی؟

1- لوبی

2- لوبی کوونکی

3- جمنازیوم

4- ستدیوم