بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

361 : د پښتو ادبیاتو لومړی دوری ته کوم نوم ورکړ شوی دی، په نښه کړی؟

1- منځنی دور

2- لرغونی دوره

3- کلاسیک دوره

4- معاصره دوره

362 : د نظم او نثر کوم یوه تاریخ په پښتو ژبه کی لرغونی دی؟

1- نظم

2- شعر

3- نثر

4- سجع

363 : د «جرګه مار» لغت سمه معنا عبارت ده له؟

1- جرګه کونکی

2- جرګه ماتونک

3- جرګه کونکئ

4- جرګه کونکۍ

364 : «غوندی» له څه ډول اداتو خڅه دی؟

1- اضافت

2- ارتباطی

3- عطف

4- تشبیهی

365 : د پښتو ژبی لومړی زوړ بشپړ ترلاسه شوی کتاب په نښه کړی؟

1- غرغښت نامه

2- سالو وږمه

3- دستار نامه

4- خیرالبیان

366 : د پښتو ادبیاتو لومړی نثری بیلګه په څه نامه یادیږی؟

1- تذکره

2- مخزن الاسلام

3- تذکرة الاولیا

4- بوستان

367 : «څه وقت راغلی ؟» څه ډول جمله ده؟

1- امریه

2- پوښتنی

3- قسمیه

4- دعاییه

368 : د پښتو ژبی لومړی نثر کتاب څه نومیږی؟

1- خیرالبیان

2- سالو وږمه

3- مخزن الاسلام

4- کلیله و دمنه

369 : دستار نامه د کوم لیکوال اثر دی؟

1- خوشحال خان خټک

2- رحمن بابا

3- کروړ

4- الفت

370 : آریانانو څو ډوله جرګی لرلی نومونه یی په نښه کړی؟

1- سیمتی

2- سیمتی او سبها

3- سبها

4- اوستا – ویدا

371 : د پښتو نثری آثارو لومړنی معلوم لیکوال په نښه کړی؟

1- ابو محمد هاشم سروانی

2- محمد آصف صمیم

3- بیټ نیکه

4- درویش دورانی

372 : «میرویس نیکه» څه ډول نوم دی؟

1- معنا نوم

2- شمیر نوم

3- خاص نوم

4- عام نوم

373 : د حمزه شینواری د منظومو آثارو څخه دی؟

1- زینه

2- یون، بهیر

3- بهیر، ګلدسته

4- ټول سم دی

374 : د «لمر پریوت» څه ډول جمله ده؟

1- ساده

2- تعجبی

3- شکی احتمالی

4- ټینګاری

375 : د « زوړ » کلیمی ګرامری نوم په نښه کړی؟

1- اسم

2- صفت

3- قید

4- ضمیر

376 : د «ماڼی» لغت سمه معنا په نښه کړی؟

1- اتاق

2- کوټه

3- خونه

4- قصر

377 : د «ویاړ» لغت سمه معنی عبارت ده له؟

1- ویاړونه

2- وړیا

3- فخر

4- افتخارونه

378 : پته خزانه د چا اثر دی؟

1- محمد هوتک

2- خوشحال خان خټک

3- یونس خیبری

4- رحمان بابا

379 : د «ضرورت» لغت مترادف کلیمه په نښه کړی؟

1- اړتیا

2- اړوند

3- اړول

4- محتاج

380 : «لمر را وخوت نړی رڼا شوه» څه ډول جمله ده په نښه یی کړی؟

1- تمنایی

2- ساده

3- مرکبه

4- امریه