بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

21 : د یار له غمه په زړه افکار یم // له غمه څه وایم دردمند یم خواریم، په پورتنی بیت کې د قافیی کلیمی په نښه کړی:

1- افکار، خوار

2- زړه، دردمند

3- یم، یم

4- له غمه، له غمه

22 : ځمکه هغه سوځی، چې ارو پری بلیږی –دی ته څه ډول جمله ویل کیږی:

1- محاوره

2- منظوم متل

3- اصطلاح

4- منثور متل

23 : نعت څه ته وایی:

1- هغه منظوم یا منثور کلام، چې د حضرت محمد (ص) شخصیت او اخلاقو ستاینه پکی شوی وی

2- هغه منظوم یا منثور کلام، چېداصحابو ستاینه پکي وی

3- د شخانو ستاینو ته ویل کیږی

4- هغه منظوم یا منثور کلام، چې دلله (ج) ستاینه پکی وی

24 : حمد څه ته وایی:

1- هغه کلام چې نظم وی، دعا او زاری په کی شوی وی

2- هغه کلام چې نظم وی، که نثر چې په کې د قلندریانو ستاینه شوی وی

3- هغه کلام نظم وی که نثر، چې پکی د خدای (ج) د قدرتولو او لویوالی ستاینه شوی وی

4- هغه کلام نظم وي که نثر، چی پکی د حضرت محمد (ص) د اخلاقو ستاینه شوی وی

25 : د سیال ګرامری نوم په نښه کری:

1- فعل

2- ضمیر

3- صفت

4- اسم

26 : د (طلوع افغان) اخبار چیرته خپریده:

1- کندهار

2- کابل

3- پیښور

4- ننګرهار

27 : یایی مړ د بیلتانه له غمه ژر وای // یا په دواړو سترکو ټپ ړوند په نظر وای، په پورتنی بیت کې د قافیی کلیمی په نښه کری:

1- ژر، نظر

2- وای، وای

3- بیلتانه

4- دواړو، سرتګو

28 : په لاندی نومونو کې عام نوم په نښه کړی:

1- څاری

2- غښتلی

3- روغ

4- کابل

29 : لاس چې مات شی غاړی ته لویږی، دی جملی ته څه ویل کیږی:

1- منثور متل

2- منظوم متل

3- محاروه

4- اصطلاح

30 : د پوهاند عبدالحی حبیبی اصلی استکوګن ځای په نښه کړی:

1- کندهار

2- ننگرهار

3- پکتیا

4- کابل

31 : دا په مخ یی د خط لیکه دوتا راغله // که کعبی لره مشکینه قبا راغله په پورتنی بیت کی ردیف په نښه کړی:

1- دا، که

2- دوتا، قبا

3- راغله، راغله

4- مخ یی، کعبی

32 : په لاندی بیتونو کې د خط او مشکر تر منځ وجه تشبه په نښه کړی: سرولبانو دی یا قوت کړه/ سره په وینو کی غرقاب / مشک دي هسی ستا و خط ته / لکه مشکو ته تراب / نرګس کوز ګوري له شرمه / ستاد سترګو به جواب /

1- اوړدوالی

2- نرګس

3- توروالی

4- ښایست

33 : زه یوه ښځه یم قوي دماتیدونه یم/ ماکړولای نه شي خو ملاماتولای نه شي / زه لکه او سپنه سوټک می ورابه وار سخنوي / په زور او جبر می له لاری اړولای نه شي / په \پورت بیت کی د قافیي کلیمي په نښه کړئ:

1- زه ،زه

2- اوسپنه سوتک

3- ماتوالی ،اړوالی

4- وار په وار

34 : د زلفو تشبیه له سنبل سره څه ډول تشبیه ده :

1- مفروقه تشبیه

2- مبتذله تشبیه

3- نادره تشبیه

4- ملفوفه تشبیه

35 : په لاندي کلیمو کی جمع نوم په نښه کړی:

1- میندي

2- غرني

3- کابلي

4- هیواد

36 : غاړه نه ده ګلداني ده د بلور چی په تش ارزویی مري حنان بلغور نه غلط شوم دا د مینو صراحي ده چی پکښی د خوړو و زړونو جراي ده په پورته بیت کی څه ډول معنوي صنعت راغلي په نښه یی کړی:

1- طباق

2- عکس او تبدیل

3- حسن تعلیل

4- رجوع

37 : هغه تشبیه چی په شاعرانو خوړا زیات استعمال ولري په نښه کړئ:

1- مرسله تشبیه

2- مبتذله تشبیه

3- نادره تشبیه

4- مفروقه تشبیه

38 : ښه ده سرو ونه ،نه ښه ده ستا بر قد / شهد که شیرین دي شیرین نه دي تر ګفتار ستا / ښی د هوسی سترګی ،نه ښي ستا تر سترګو / ښه د زړګو بون دی نه چی ښه دی تر رفتار ستا / په پورته بیت کی څه ډول معنوی صنعت راغلي په نښه یي کړئ:

1- طباق

2- عکس او تبدیل

3- حسن تعلیل

4- رجوع

39 : توري زلفی شنه خالونه سره رخسار/ شنه توتیان دي سره ګلونه تور ښامار / په پورتور ته بیت کي در رخسار او ګلونه وجه شبه په نښه کړئ

1- سور والی او ښایسته

2- شنه خالونه

3- شینوالی او ښایسته

4- زلفی او ځالونه

40 : لاړ ښه پیښور ته کمبس تور راوړه / تازه ګلونه دری څلور ماته راوړه / په پورتنی بیت کی د قافیی کلیمی په نښه یی کړئ:

1- تازه ،تازه

2- دري ، څلور

3- تور ، څلور

4- ماته راوړه ، ماته راوړه