بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

381 : د خوشحال خان خټک د کروسی نوم په نښه کړی؟

1- افضل خان خټک

2- اشرف خان هجری

3- کاظم خان شیدا

4- علی خان

382 : د ویرنه معنا په نښه کړی؟

1- افتخار

2- مرثیه

3- ژرل

4- ویریدل

383 : رحمن بابا د پښتو شعر په کوم قالب کی شاعری کړیده؟

1- قصیده

2- غزل

3- مثنوی

4- رباعی

384 : «اوس د ستا رضا جفا کړی *** ما دا ستا جفا قبوله» په پورتنی بیت کی کوم ډول صنعت موجود دی په نښه یی کړی؟

1- تضمین

2- طباق

3- المربع

4- توشیع

385 : د « درهم برهم » ضد کلیمه عبارت ده له؟

1- ویجاړ

2- روغ ړمت

3- ګډوډ

4- خراب

386 : هانري جارج راورتي د پیتر راورټي زوی په کوم کال کې د انګلیس و فل مت ښارکې زیږیدلی دی:

1- 1825 میلادی

2- 1850 میلادی

3- 1835 میلادی

4- 1845 میلادی

387 : د «بیړه» لغت څو څپې لري؛ په نښه یې کړئ:

1- دوه

2- یوه

3- څلور

4- دري

388 : د «نچوړ» لغت سمه معنی په نښه کړئ:

1- تجربه

2- نتیجه

3- متوجه

4- چور او چپاول

389 : «چی په تمه د سپرو شي-- هغه پاتې پّه میروشي » په پورتنۍ بیت کې ردیف په نښه کړی؟

1- سپرو / میرو

2- تمه هغه

3- په په

4- شي شي

390 : د «امال ائ انشا» کتاب لیکوال څوک دی ؟

1- محمد صدیق روهی

2- گل پاچا الف

3- زلمی هیواد وال

4- افضل

391 : د پښتو ادب خوږ ژبی شاعر « یونس خیبری» په کومه پیری که ژوند کاوه ؟

1- دولسمه هجری پیری

2- لسمه هجری پیری

3- نهمه هجری پیری

4- دریمه هجری پیری

392 : د «وړ» لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- لایق

2- موړ

3- کوچنی

4- مهریان

393 : «یا یې مړ دبیلتانه له غمه ژړ وای *** یا په دواړو سترګوټپ ړوند په نظر وای» په پورتنې بیت کی ردیف په نښه کړی ؟

1- بیلتانه /غمه

2- وای /وای

3- ژر / نظر

4- دواړو / سترګو

394 : په لاندې بیت کې د قافیې کلیمې په نښه کړئ : « زه یی د ادا له رنګه هست یمه *** ځم لکه نګهت په الره مست یمه »

1- هست /مست

2- یمه / لاره

3- یمه / یمه

4- رنګه / لاره

395 : «یا له یاره سره تللی په سفر وای *** په هر ځای می غوړولی پری وزر وای » په پورته بیت کې د قافیې کلیمئ په نښه کړی ؟

1- سفر / وزر

2- وای / وای

3- تللی / غوړولی

4- یاره / سره

396 : «یار له یاره سره ولاړ وای به رکاب کې *** یا یې مړ وای د هجران په اول تاب کې » په پورته بیت کې د قافیې کلیمې په نښه کړئ ؟

1- ولاړ/ م

2- کی /کي

3- وای /وای

4- رکاب/تاب

397 : یار له یاره سره ولاړ وای به رکاب کې / یا یې مړ وای د هجران په اول تاب کې / په پورته بیت کې د ردیف کلیمې په نښه کړئ ؟

1- وای /وا

2- ولاړ/مړ

3- رکاب ناب

4- کې / کې

398 : د «مثال » کلیمې سمه بڼه ده ؟

1- مثالان

2- مثالکی

3- مثالونه

4- مثالین

399 : د « نمونه» کلیمی جمع بنه ده ؟

1- نومونه

2- نمونی

3- نمونې

4- نمونۍ

400 : د « پیل» لغت ضد معنا عبارت ده له :

1- پای

2- وروسته

3- اړخ

4- جلو