بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

421 : د «ور» کلیمه څو هیجاوې لري:

1- دوه

2- دری

3- څلور

4- یوه

422 : د «سترګه» جمع په نښه کری:

1- سترګان

2- سترګونه

3- سترګی ونه

4- سترګی

423 : د «سوګند» لغت سمه معنا په نښه کړئ:

1- مو

2- وعده

3- قسم

4- سو قصد

424 : د «پند» لغت سمه معنا په نښه کړئ:

1- مصاحت

2- انتظار

3- مرسله

4- نصیحت

425 : که دیو بیت هره مسره «نیم بیتي» قافیه ولري نو دا بیت به نه څو دورو څخه جوړ وي:

1- یو

2- درې

3- دوه

4- څلور

426 : د «هڅه» لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- کوښښ

2- لیدل

3- زغم

4- تحقیق

427 : د «خاص» کلیمه څو هیجاوې لري په نښه یې کړئ:

1- ځلور

2- درې

3- دوه

4- یوه

428 : د «بد خواهانو» کلیمه څو هیجاوې لري:

1- پنځه

2- دوه

3- څلور

4- درې

429 : «قافیه» په لغت کې څه ته ویل کیږي په نښه یې کړئ:

1- شعر

2- هم آهنگ

3- د مخه

4- وروسته

430 : د «ټنډه» جمع بڼه په نښه کړئ:

1- ټنډۍ

2- ټنډان

3- ټنډې

4- ټنډونه

431 : د چارواکي کلمه ضد معنی عبارت ده له :

1- وزگار

2- د واک خاوند

3- د چارو واکمن

4- د منصب څښتن

432 : د «جنجال» جمع بڼه په نښه کړئ:

1- جنجالیان

2- جنجالیونه

3- جنجالان

4- جنجالونه

433 : د لاندینیو آثار و څخه کوم یو یې په لمسه هجري پیړۍ کې په مسجع نثر لیکل شوی دی:

1- تذکره الاولیا

2- مخزن الاسلام

3- دستار نامه

4- سالو وږمه

434 : «کرکه نه وي یو له بله محبت وی *** ورورولي سوله صفا وي ښه نیت وي» په پورته بیت کې ردیف په نښه کړئ:

1- کرکه، سوله

2- بله، سوله

3- وی، وی

4- محبت، نیت

435 : هغه کلیمه، چې معنایې په دقت سره جدا کول او مجزا کول دي په نښه کړی:

1- سپارل

2- څیړنه

3- ګرخول

4- سپړل

436 : «واړه خواست کاندی له تا نه *** که پادشاه دی که ګدا *** طمع ته له هیچا نه کړی *** ګاه له تا واړه اشیا » په پورتنو میلونو کې د قافیی کلیمی په نښه کړئ:

1- له، طه

2- واړه، واړه

3- هیچا، اشیا

4- ګدا، اشیا

437 : د هڅونه معنا په نښه کړئ:

1- بیدارول

2- تشویق

3- کوښتونه

4- لکت

438 : په لاندې نوموکې عام نوم په نښه کړئ:

1- ولس

2- کارغه

3- ببرک

4- سپین

439 : د «دود» کلیمه څو څپې لري:

1- دوه

2- یوه

3- څلور

4- دری

440 : «یار له یاره سره تللی په سفر وای *** په هر ځای مې غوړولی پری وزر وای» په پورته بیت کې ردیف په نښه کړئ:

1- وای، وای

2- یاره، سره

3- سفر، وزر

4- تللی، غورلی